Back
tatia-udesiani

თათია უდესიანი

ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის ახალი ლექტორი

შემოსავლების სამსახურის შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მთავარი აუდიტორი.
ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში აუდიტის კურსის ლექტორი.

სხვა პერსონალი