სამსახურები
ხარისხის უზრუნველყოფის მართვის სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მართვის სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სტრუქტურულ ქვედანაყოფს, რომლის მიზანია უზრუნველყოს სასწავლო პროგრამების სისტემური სრულყოფა და განვითარება, ხარისხზე ორიენტირებული სამეცნიერო აქტივობების წარმართვა და ხარისხის მართვის სისტემის შეფასება.


თამარ გვიანიშვილი


სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებას და მასთან დაკავშირებული საკითხების ორგანიზებას.


მაია ლამაზოშვილი


ნინო გელდიაშვილი
nino.geldiashvili@btu.edu.ge


ხათუნა მურჯიკნელი
khatuna.murjikneli@btu.edu.geკვლევების განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის კვლევების განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი  ფოკუსირდება კვლევებზე ციფრული ეკონომიკის, ციფრული მეწარმეობის და ციფრული ტექნოლოგიების მიმართულებით. სტუდენტებს და პერსონალს შესაძლებლობა აქვთ მონაწილეობა მიიღონ მიმდინარე კვლევით პროექტებში. დამოუკიდებლად აირჩიონ მათთვის საინტერესო კვლევა, ჩაერთონ დაგეგმვის, განხორციელების და შედეგების ანალიზის პროცესში და გაიღრმავონ ცოდნა და კვლევითი უნარები.


გიორგი ბაქრაძე
giorgi.bakradze@btu.edu.ge

აკაკი მოსახლიშვილი
akaki.mosakhlishvili@btu.edu.ge


საგარეო ურთიერთობების სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობის სამსახურის მიზანია ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში წარდგენა და მისი როგორც რეგიონში წარმატებული უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების როლის გაძლიერება. ამ ყოველივეს უზრუნველყოფა ხდება საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამებში აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის, სტუდენტების მონაწილეობით.

ანი ჭელიშვილი


საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ფუნქციაა მოახდინოს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის პოზიციონირება განსხვავებული საზოგადოებრივ ჯგუფებში. სამსახური გეგმავს და იმუშავებს დაინტერესებულ პირებთან ურთიერთობის სტრატეგიებს და ახდენს უნივერსიტეტში მიმდინარე პროექტების ორგანიზებას, მიზნობრივი ჯგუფების ინფორმირებულობის ზრდას და სხვა.

ნატა კიზივაძე
 
ნუცა ადამია
 


ფინანსური სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ფინანსური სამსახურის ფუნქციაა უნივერსიტეტის ფინანსური პოლიტიკის, პროცედურების, ნორმების, წესების შემუშავება და განახლება და მისი ფინანსური რესურსების ეფეტურად მართვა; ასევე საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოება და შესყიდვების სამსახურის კოორდინირება.

ზვიად ქობალია

კარიერული განვითარების ცენტრი
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ჩამოყალიბებული პროექტის დაასაქმე სმარტ სტუდენტის პროექტის ფარგლებში პარტნიორ და დაინტერესებულ კომპანიებში სტუდენტების დასაქმება და კარიერის ინდივიდუალური დაგეგმვა, ბიზნესის ინკუბატორი და პრეაქსელერატორი სტარტაპ იდეების მხარდასაჭერად, სამომავლოდ კურსდამთავრებულის კარიერული მხარდაჭერა.


თამთა გველესიანი
tamta.gvelesiani@btu.edu.ge

ზურაბ პერტაია
zurab.pertaia@btu.edu.ge

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ძირითად ფუქციებს წარმოადგენს კადრების მართვის ერთიანი სტრატეგიისა და შესაბამისი პროგრამის შემუშავება და რეალიზება, საინფორმაციო ბაზის შექმნა, ადამიანური რესურსების სრულყოფა-განვითარების თანამედროვე სისტემის შექმნა.

მარიამ თავზარაშვილი
info@btu.edu.ge


კანცელარია
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის კანცელარიის სამსახურის ფუნქცია უნივერსიტეტში ერთიანი ეფექტური საქმის წარმოების უზრუნველყოფაა.


ეკატერინე ბახტაძე
kato.bakhtadze@btu.edu.ge


საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური უზრუნველყოფს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო რესურსების გამართული ფუნქციონირებას უნივერსიტეტის სასწავლო, კვლევით და ადმინისტრაციულ საქმიანობებში. ახალი ტექნოლოგიური რესურსების დანერგვას და განვითარებას, უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესების ავტომატიზაციას, თანამედროვე საინფორმაციო სისტემების განვითარებას.

გიორგი ბასილაია
giorgi.basilaia@btu.edu.geბიბლიოთეკა
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა სტუდენტებს სთავაზობს სასწავლო პროცესისთვის აუცილებელი და დამატებითი ლიტერატურის ელექტრონულ კოლექციას, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ, მიიღონ თანამედროვე განათლება და აწარმოონ ხარისხიანი კვლევები.   ბიბლიოთეკა თანამშრომლობს ქართულ და საერთაშორისო საგამომცემლო სახლებთან, სისტემატიურად ანახლებს რესურსს ბეჭდური და ელექტრონული გამოცემების სახით.
ქეთევან კენკებაშვილი
library@btu.edu.ge


მარიამ ჩახვაძე
library@btu.edu.ge


იურიდიული სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის იურიდიული სამსახურის მთავარი ფუნქციაა უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა; უნივერსიტეტის კანონიერი ინტერესების დაცვა; სამართლებრივი მექანიზმების მეშვეობით უნივერსიტეტის მიზნების განხორციელება და უნივერსიტეტის გამართული ფუნქციონირების სამართლებრივი უზრუნველყოფა.

შოთა ღვედაძე
shota.gvedadze@btu.edu.ge


ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახური მართავს  უნივერსიტეტის საქმიანობის პროცესში გამოყენებულ ინფრასტრუქტურას და უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული ინვენტარისა და სხვა მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვასა და შეუფერხებელ მუშაობას.ნიკოლოზ სიფრაშვილი
nikoloz.siprashvili@btu.edu.ge

თემურ დოლიძე
temur.dolidze@btu.edu.ge