ჩვენ შესახებ

სილიკონ ველი თბილისი პირველი კერძო მაღალტექნოლოგიური ცენტრია, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს, მრავალმილიონიან საერთაშორისო დასაქმების პლატფორმას, ბიზნეს ინკუბატორსა და აქსელერატორს, აიტი აკადემიას, მედიაცენტრს, სკოლას, კვლევით ცენტრს, ვირტუალური რეალობის ლაბორატორიას, გადამზადების ცენტრს, აუზსა და სპორტულ დარბაზებს.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი წარმოადგენს უმაღლეს საგანმანათლებლო და კვლევით ერთეულს, სივრცეს ინტეგრირდება ბიზნესი და თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები. სტუდენტების, აკადემიური პერსონალისა და მკვლევარების გაერთიანებით, უნივერსიტეტში ხდება სწავლა, სწავლება, კვლევა.

უნივერსიტეტის ხედვა

ინოვაციების ხელშეწყობითა და მეწარმეობაზე დაფუძნებული სწავლებით, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს ექნება მნიშვნელოვანი გავლენა საზოგადოებაზე და იმ გარემოზე, რომელშიც მოღვაწეობს.

უნივერსიტეტის მისია

„შევთავაზოთ საზოგადოებას უნიკა­ლუ­რი გამოცდილება ბიზნესისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფე­როებში მისი მოლოდინების შესატყვისი თანამედროვე უმაღლესი განათლება, განვავითაროთ პიროვ­ნე­ბის ლი­დერული და სამე­წარ­მეო უნარჩვევები, სამეწარმეო ეკოსისტემის შექმნისა და ბიზნესის მაღალ ტექ­ნო­ლო­გი­ებთან ინტეგრირების გზით მივცეთ არა მხოლოდ ლოკა­ლურ, არამედ საერთაშორისო ბაზარ­ზეც კონ­კუ­რენტ­უნარიანობის მოტივაცია და შესაძლებლობა. სამეცნიერო კვლევების შედეგების, იდეებისა და ინო­ვა­ცი­ე­ბის გაცვ­ლით მოვახდინოთ ჩვენი პოტენციალის დემონსტ­რირება გლობალურ ბაზრებზე, ვიყოთ ორიენტი­რე­ბულნი თანამედროვე ცოდნის შექმნაზე და გავრცენებაზე, საერთაშორისო სივრცეში ინტეგრი­რე­ბაზე და საქართველოს სოცია­ლურ-ეკონომიკური განვითარების ხელ­­შეწ­ყო­ბა­ზე“.

უნივერსიტეტის მიზანი

  • ბიზნეს ადმინისტრირებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, მოვამზადოთ სტუდენტები, რომელიც ინოვაციურობით, პროდუქტიულობითა და სოციალური პასუხისმგებლობით მიაღწევენ წარმატებას;
  • შევქმნათ უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების უწყვეტი ნაკადი, რომელთა მიერ გენერირებულ იდეებს ექნება მნიშვნელოვანი გავლენა ბიზნესზე, საზოგადოებასა და ტექნოლოგიებზე;
  • ვიქონიოთ ძლიერი სამეცნიერო კვლევითი ბაზა, რომელიც ორიენტირებული იქნება ინტერდისციპლინარულ და ახალ ტექნოლოგიურ კვლევებზე და ექნება კვლევითი პროდუქტიულობის მაღალი ხარისხი;
  • უზრუნველვყოთ უნივერსიტეტი მაღალი ხარისხის, უნიკალური საგანმანათლებლო პროგრამით და წარვმართოთ სწავლება პროფესიონალი აკადემიური პერსონალისა და პრაქტიკოსი სპეციალისტების ჩართულობით;
  • სტიმულირება გავუკეთოთ სასწავლო და სამუშაო აქტივობებს, წავახალისოთ მსხვილი კომპანიების ინტერაქცია სტუდენტებთან და მოწინავე პოზიცია დავიკავოთ, როგორც დასაქმებული სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების რეიტინგში.

 

უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგია 2019-2025 (პროექტი)

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2019-2024 (პროექტი)


დაწესებულების წლიური ანგარიშები, ფინანსური ანგარიშები 2017 წელი