Back
890ff058169b5a1d1a7f07d467f1f57b

ზვიად ქობალია

საფინანსო სამსახურის უფროსი

BTU-ს საფინანსო სამსახური მიზანია უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების პროცესში ფინანსური სტაბილურობის სწორი შეფასება და მის უზრუნველსაყოფად  შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. სამსახური ახორციელებს უნივერსიტეტის ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოებას, მონაწილეობს ბიუჯეტის შედგენისა და შესრულების კონტროლის პროცესში, ახორციელებს საბუღალტრო და საბიუჯეტო ოპერაციებს და კომპეტენციის ფარგლებში სხვა მასზე დაკისრებულ ფუნქცია მოვალეობებს.

სხვა პერსონალი