Back
7ec49d235b3b7457aa6625a77f3d38d8

ნინო შენგელია

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის კოორდინატორი 

ნინო შენგელია
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის კოორდინატორი
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამების მიმართულებით

სხვა პერსონალი