სწავლის საფასური და დაფინანსება

სწავლის საფასური შესაძლებელია დაფინანსდეს შემდეგნაირად:

• სახელმწიფო სასწავლო გრანტი
• საუნივერსიტეტო სტიპენდია მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ყველა სტუდენტს (წლის ბოლოს საშუალო სარეიტინგო ქულის მიხედვით)
• მაგისტრატურაში ჩაბარების მსურველთათვის - სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი


საბაკალავრო პროგრამების საფასური:

• ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი - 2250 ლარი
• ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები - 2250 ლარი
• საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 2250 ლარი


სამაგისტრო პროგრამის საფასური:

• ბიზნესის ადმინისტრირება და საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 2250 ლარი
• Henley Business School Flexible Executive MBA - 17500 ევრო


სადოქტორო პროგრამის საფასური:

• ბიზნესის ადმინისტრირება - 3000 ლარი


სხვა პროგრამები:

 
• Les Roches - მასპინძლობის მენეჯმენტის საერთაშორისო პროგრამა აღმასრულებელთათვის - 15235 ევრო


გადახდისათვის გამოიყენეთ შემდეგი საბანკო რეკვიზიტები:

საბანკო რეკვიზიტები ეროვნულ ვალუტაში

მიმღების დასახელება: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივევერისტეტი
ანგარიშის ნომერი, ვალუტა GE17PC0133600100066077 GEL
ბანკის დასახელება: პროკრედიტ ბანკი, საქართველო
ბანკის კოდი MIBGGE22
გადახდასთან დაკავშირებული ინფორმაცია:

გვაქვს მნიშვნელოვანი სიახლე სწავლის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით, რომელიც პანდემიური ვითარებიდან გამომდინარე გახდა დისტანციური. 

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ონლაინ ბანკინგის, ასევე სწრაფი გადახდის აპარატების მეშვეობით. ამ ფორმით გადახდისას თქვენი სწავლის საფასური ბილინგის სისტემაში თქვენს ბალანსზე აისახება დაუყოვნებლივ. ბალანსი შესაძლებელია შეამოწმოთ ახალი ქლასრუმის სისტემაში.

იმ შემთხვევაში თუ გადახდას განახორციელებთ კვლავ საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვით, ტრანზაქციის ასახვას დაჭირდება გარკვეული დრო, რამაც შეიძლება შეაფერხოს თქვენი აკადემიური რეგისტრაცია.

(!) მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც სწრაფი გადახდის აპარატით სარგებლობისას უნდა გაითვალისწინოთ არის საკომისიო, რომელსაც თავად ბანკი გაკისრებთ გადახდის ფორმის მიხედვით პლასტიკური ბარათით ან ნაღდი ანგარისწორებისას. ონლაინ გადახდის შემთხვევაში საკომისიოები ბანკებში საშუალოდ არის 0.5-1.0 ლარი.


შეგახსენებთ რომ 2020-2021 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის გადახდის ბოლო ვადა, ტრადიციულად ქლასრუმის არჩევით რეჟიმში ჩართვამდეა, შესაბამისად ამ სემესტრში III და შედგომი სემესრელებისთვის ეს ვადა არის 04 სექტემბერი, ხოლო პირველსემეტრელთათვის 25 სექტემბერი. 
 
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აკადემიური რეგისტრაციის გასავლელად საფასურის გადახდა არის წინაპირობა.
  

ბეჭდვა