სწავლის საფასური და დაფინანსება

სწავლის საფასური შესაძლებელია დაფინანსდეს შემდეგნაირად:

• სახელმწიფო სასწავლო გრანტი
• საუნივერსიტეტო სტიპენდია მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ყველა სტუდენტს (სასწავლო ბოლოს საშუალო სარეიტინგო ქულის მიხედვით)საბაკალავრო პროგრამების საფასური:

• ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი - 2250 ლარი
• ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები - 2250 ლარი
• საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 2250 ლარისამაგისტრო პროგრამის საფასური:

• ბიზნესის ადმინისტრირება და საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 2250 ლარი
• ინფორმაციული სისტემების მართვა DevOps - 2950 ლარი


სადოქტორო პროგრამის საფასური:

• ბიზნესის ადმინისტრირება - 3000 ლარი


სხვა პროგრამები:

 
• Les Roches - მასპინძლობის მენეჯმენტის საერთაშორისო პროგრამა აღმასრულებელთათვის - 15235 ევრო

• Henley Business School Flexible Executive MBA - 17500 ევრო


გადახდისათვის გამოიყენეთ შემდეგი საბანკო რეკვიზიტები:

საბანკო რეკვიზიტები ეროვნულ ვალუტაში

მიმღების დასახელება: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივევერისტეტი
ანგარიშის ნომერი, ვალუტა GE17PC0133600100066077 GEL
ბანკის დასახელება: პროკრედიტ ბანკი, საქართველო
ბანკის კოდი MIBGGE22გადახდასთან დაკავშირებული ინფორმაცია:

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ონლაინ ბანკინგის, ასევე სწრაფი გადახდის აპარატების მეშვეობით. ამ ფორმით გადახდისას სტუდენტის სწავლის საფასური ბილინგის სისტემაში ბალანსზე აისახება დაუყოვნებლივ. ბალანსის შემოწმება შესაძლებელია ახალი ქლასრუმის სისტემაში.

იმ შემთხვევაში თუ გადახდა განხორციელდება საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვით, ტრანზაქციის ასახვას დაჭირდება გარკვეული დრო, რამაც შეიძლება შეაფერხოს სტუდენტის აკადემიური რეგისტრაციის პროცესი.

(!) სწრაფი გადახდის აპარატით სარგებლობისას გასათვალისწინებელია ბანკის მიერ დაკისრებული საკომისიო, რაც განსხვავდება გადახდის ფორმის მიხედვით პლასტიკური ბარათით ან ნაღდი ანგარისწორებისას. ონლაინ გადახდის შემთხვევაში საკომისიოები ბანკებში საშუალოდ შეადგენს 0.5-1.0 ლარს.

აკადემიური რეგისტრაციის გასავლელად სტუდენტს დაფარული უნდა ჰქონდეს სწავლის საფასური, რისი გადახდის ვადაც განისაზღვრება სტუდენტთან დადებული ხელშეკრულებით.