სწავლის საფასური და დაფინანსება

სწავლის საფასური შესაძლებელია დაფინანსდეს შემდეგნაირად:

• სახელმწიფო სასწავლო გრანტი
• საუნივერსიტეტო სტიპენდია მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ყველა სტუდენტს (წლის ბოლოს საშუალო სარეიტინგო ქულის მიხედვით)
• მაგისტრატურაში ჩაბარების მსურველთათვის - სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი


საბაკალავრო პროგრამების საფასური:

• ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი - 2250 ლარი
• ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები - 2250 ლარი
• საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 2250 ლარი


სამაგისტრო პროგრამის საფასური:

• ბიზნესის ადმინისტრირება და საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 2250 ლარი
• Henley Business School Flexible Executive MBA - 17500 ევრო


სადოქტორო პროგრამის საფასური:

• ბიზნესის ადმინისტრირება - 3000 ლარი


სხვა პროგრამები:

 
• Les Roches - მასპინძლობის მენეჯმენტის საერთაშორისო პროგრამა აღმასრულებელთათვის - 15235 ევრო


გადახდისათვის გამოიყენეთ შემდეგი საბანკო რეკვიზიტები:

საბანკო რეკვიზიტები ეროვნულ ვალუტაში

მიმღების დასახელება: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივევერისტეტი
ანგარიშის ნომერი, ვალუტა GE17PC0133600100066077 GEL
ბანკის დასახელება: პროკრედიტ ბანკი, საქართველო
ბანკის კოდი MIBGGE22