საბაკალავრო პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები ხორციელდება ორი მიმართულებით: ბიზნესის ადმინისტრირება და საინფორმაციო ტექნოლოგიები
1. ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 1950101
2. ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 1950102
3. საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 1950103
სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა 60 კრედიტის (ECTS) ფარგლებში დაეუფლოს დამატებით, მეორად სპეციალობას მენჯმენტის ან საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით.