საბაკალავრო პროგრამები
საბაკალავრო პროგრამები ხორციელდება ორი მიმართულებით: ბიზნესის ადმინისტრირება და საინფორმაციო ტექნოლოგიები.     
            

1. ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი: 1950101
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში (BBA in Management)
პროგრამის მოცულობა: 240  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 2250 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული2. ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი: 1950102
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში (BBA in Finance)
პროგრამის მოცულობა: 240  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 2250 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული3. საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი: 1950103
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ინფორმატიკაში (Bachelor of Engineering in Informatics)
პროგრამის მოცულობა: 240  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 2250 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებულისტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა 60 კრედიტის (ECTS) ფარგლებში დაეუფლოს დამატებით, მეორად სპეციალობას მენჯმენტის ან საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით.

დამატებითი სპეციალობის პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება მენეჯმენტი

დამატებითი სპეციალობის პროგრამა: საინფორმაციო ტექნოლოგიები