ჩაბარებასთან დაკავშირებული პროცედურები


ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივესრიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაბარება ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების საშუალებით.

ჩვენი კოდი ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებისას:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი - 1950101
 • ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები - 1950102
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 1950103

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე მოსახვედრად აბიტურიენტებმა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნდა ჩააბარონ შემდეგი საგნები

ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენა
 • მათემატიკა ან ისტორია

ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენა
 • მათემატიკა

აინფორმაციო ტექნოლოგიები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენა
 • მათემატიკა

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში სწავლის მსურველ აბიტურიენტებს სხვა დამატებითი საგამოცდო საგნების ჩაბარება არ მოუწევთ! 
ბიზნესისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარება ხდება საერთო სამაგისტრო გამოცდის საშუალებით:

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება აქვს ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს.

იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის მსურველმა ჩააბაროს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში წარმატებით უნდა გაიაროს სამი საგამოცდო ეტაპი:

 1. საერთო სამაგისტო გამოცდა; 
 2. ჩააბაროს საუნივერსიტეტო გამოცდა ინგლისურ ენაში ან წარმოადგინოს B1 დონის დამადასტურებელი ვალიდური საერთაშორისო სერტიფიკატი;
 3. გასაუბრება სპეციალობაში.


ინფორმაციული სისტემების მართვა - DevOps სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარება ხდება საერთო სამაგისტრო გამოცდის საშუალებით:

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება აქვს ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს.

იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის მსურველმა ჩააბაროს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში წარმატებით უნდა გაიაროს სამი საგამოცდო ეტაპი:

 1. საერთო სამაგისტო გამოცდა; 
 2. ჩააბაროს საუნივერსიტეტო გამოცდა ინგლისურ ენაში ან წარმოადგინოს B2 დონის დამადასტურებელი ვალიდური საერთაშორისო სერტიფიკატი;
 3. გამოცდა სპეციალობაში.