მარეგულირებელი დოკუმენტები

ხელშეკრულებები

აკადემიური პერსონალი

შრომითი ხელშეკრულება (ასისტენტ-პროფესორი)
შრომითი ხელშეკრულება (ასოცირებული პროფესორი)
შრომითი ხელშეკრულება (პროფესორი, ვადიანი)

მოწვეული პერსონალი შრომითი
ხელშეკრულება (მოწვეული სპეციალისტი)

პერსონალი
შრომითი ხელშეკრულება (ბტუ-ს პერსონალი)

სტუდენტთან (დოქტორანტთან ხელშეკრულება)
დოქტორანტურის ხელშეკრულება (2018-2019)ECTS აღიარება


ECTS აღიარება (გარე მობილობა)
ECTS აღიარება (გაცვლითი პროგრამა)
ECTS აღიარება (უცხოეთში მიღებული განათლება)
ECTS აღიარება (შიდა მობილობა)
მობილობის შემაჯამებელი ინფორმაციაHR-ფორმები

CV (აკადემიური, მოწვეული პერსონალი)
განცხადება (დასაქმებულის ინფორმირების და თანხმობის დადასტურება)
განცხადება (საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებაში მონაწილეობის თანხმობა)
დოკუმენტის გაცნობის ფურცელი
თანამდებობრივი ინსტრუქციის გაცნობის ფურცელიკურიკულუმი და სილაბუსი

Curriculum
Syllabus
პროგრამის კომპონენტი - ბიზნეს პრაქტიკა
პროგრამის კომპონენტი - საბაკალავრო პროექტი
პროგრამის კომპონენტი - სამაგისტრო ნაშრომი
სამაგისტრო ნაშრომის შექმნის სახელმძღვანელო
საბაკალავრო ნაშრომის შექმნის სახელმძღვანელოაკადემიური კონკურსის დებულება

აკადემიური კონკურსის დებულება
დანართი_აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები
დანართი_აკადემიური კონკურსის წინასწარი შედეგები
დანართი_კონკურსანტის ანკეტა
დანართი_კონკურსანტის განცხადება
დანართი_კონკურსანტის შეფასება
დანართი_სასწავლო კურსის სილაბუსის შეფასება
დანართი_სწავლებისა და კვლევის კონცეფციის პრეზენტაცის და გასაუბრების შეფასება


აკადემიური პერსონალის აფილირებისა და დატვირთვის დებულება

აკადემიური პერსონალის აფილირებისა და დატვირთვის დებულება
დანართი_აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური ანგარიში
დანართი_აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური საქმიანობის ანალიზი
დანართი_აფილირების შეთანხმება
დანართი_ინდივიდუალური დატვირთვა (სქემა)ბაკალავრიატის დებულება

ბაკალავრიატის დებულებაბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესიგამოკითხვები (ანკეტები)

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა - პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის შესწავლა
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა - საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხარისხის შესწვლა
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა - სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფით კმაყოფილების შესწავლა
აკადემიური პერსონალის გამოკითხვა - სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობის ეფექტიანობის შესწავლა
დამსაქმებელთა გამოკითხვა - აზრის შესწავლა (კურსდამთავრებულის კომპეტენციები)
კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა - აზრის შესწავლა (კურსდამთავრებუსლი კომპეტენციები)
კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა
მაგისტრანტთა გამოკითხვა - აზრის შესწავლა
მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა გამოკითხვა - აზრის შესწავლა
პერსონალის საერთო გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა
საერთო გამოკითხვა - IT-ს გამოყენების ეფექტიანობის შესწავლა
საერთო გამოკითხვა - ბიბლიოთეკის მუშაობის ეფექტიანობის შესწავლა
სტუდენტთა საერთო გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა
სტუდენტთა საერთო გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა 2
სტუდენტთა საერთო გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა 3
სტუდენტთა საერთო გამოკითხვა - სწავლების ხარისხით კმაყოფილების შესწავლა
სტუდენტთა საერთო გამოკითხვა - სტუდენტთა საქმიანობის საინფორმაციო უზრუნველყოფის შესწავლადოქტორანტურის დებულება

დანართი_დოქტორანტის გასაუბრების შეფასება
დანართი_დოქტორანტის ინდივიდუალური კვლევითი გეგმა
დანართი_დოქტორანტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
დანართი_დოქტორანტის ხელმძღვანელის თანხმობა
დანართი_დოქტორანტობის კანდიდატის განცხადება
დანართი_კვლევითი (სადოქტორო) სემინარი
დანართი_კვლევის პროექტი (პროსპექტუსი)
დანართი_პროექტის ანოტაცია
დანართი_პროფესორის ასისტენტობა (შეფასება)
დანართი_სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება
დოქტორანტურის დებულებაეთიკის და აკადემიური ეთიკის კოდექსი

ეთიკის და აკადემიური ეთიკის კოდექსითანამდებობრივი ინსტრუქციები

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი - თანამდებობრივი ინსტრუქცია
რექტორი - თანამდებობრივი ინსტრუქციაინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების დებულება

დანართი_ინდივიდუალური გეგმის შეთანხმება
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების დებულება


ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა და ელექტრონული სერვისების მართვა

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა და ელექტრონული სერვისების მართვა


მაგისტრატურის დებულება

მაგისტრატურის დებულება

მოწვეული პერსონალის დატვირთვა + თანხმობა

მოწვეული პერსონალის დატვირთვის ანალიზი
მოწვეული პერსონალის თანამშრომლობის დადასტურება
მოწვეული პერსონალის ინდივიდუალური დატვირთვა (სქემა)

პერსონალის ატესტაციების ჩატარების წესი

დანართი_ატესტაციების განრიგი
დანართი_ატესტაციის ფურცელი
დანართი_საატესტაციო ანკეტა
დანართი_საატესტაციო განცხადება
დანართი_საატესტაციო შეფასება
დანართი_საატესტაციო წარდგინება (ხელმძღვანელი)
დანართი_საბოლოო შედეგები
დანართი_საპრეტენზიოს შედეგები
დანართი_წინასწარი შედეგები
პერსონალის ატესტაციების ჩატარების წესიპერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგიასამეცნიერო ნაშრომების-პროექტების დაფინანსებისა და კონკურსების ჩატარების წესი

სამეცნიერო ნაშრომების-პროექტების დაფინანსებისა და კონკურსების ჩატარების წესი


სამეცნიერო, კვლევითი, პრაქტიკული საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასების მეთოდოლოგია

სამეცნიერო, კვლევითი, პრაქტიკული და შემეცნებითი საქმიანობის მხარდაჭერასარეიტინგო სისტემა.ეფექტიანობის შეფასების მეთოდოლოგიასაფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის დაგეგმვისა და ბიუჯეტის შედგენის წესი

დანართი_საგანმანათლებლო პროგრამის ბიუჯეტი

საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის დაგეგმვისა და ბიუჯეტის შედგენის წესი


საქმისწარმოების ერთიანი წესები

საქმისწარმოების ერთიანი წესები


სოციალური დახმარების მიღებისა და გაწევის წესი

სოციალური დახმარების გაწევის წესი


სტრატეგიული დოკუმენტები

განვითარების სტრატეგია (2019-2025)
განვითარების სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმები (2019-2024)
ერთწლიანი სამოქმედო გეგმასტრუქტურული ერთეულების და საბჭოების დებულებები

ადამიანური რესურსების მართვის (HR) სამსახური - დებულება
საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) სამსახური - დებულება
საზოგადოებასთან ურთიერთობების (PR) სამსახური - დებულება
აკადმიური საბჭოს დებულება
ბიბლიოთეკის სამსახური - დებულება
იურიდიული სამსახური - დებულება
ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახური - დებულება
კანცელარიის სამსახური - დებულება
კარიერული განვითარების ცენტრი - დებულება
კვლევების, განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი - დებულება
საგარეო ურთიერთობების სამსახური - დებულება
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური - დებულება
საფინანსო სამსახური - დებულება
ფაკულტეტი - დებულება
ფაკულტეტის საბჭოს დებულება
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური - დებულებასტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

დანართი_საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების და მოთხოვნადობის შესწავლის ფორმები

სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია


შიდა დოკუმენტების მართვის პროცედურა

შიდა დოკუმენტების მართვის პროცედურაშინაგანაწესი

შინაგანაწესი 


ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები

Curriculum (შემოწმების ფორმა)
Syllabus (შემოწმების ფორმა)
მონიტორინგი-1-2 (სასწავლო პროცესის მონიტორინგი)
ემოწმებების განრიგი
შემოწმებების დასკვნა
შეუსაბამობების აღმოფხვრის კონტროლის ფორმა
ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმებისტუდენტებთან და მშობლებთან დასადები შეთანხმებები

შეთანხმება (არასრულწლოვანი სტუდენტის მშობელთან)

თანხმობა - არასრულწლოვანი სტუდენტის მშობელთან