კვლევითი სტრატეგია

კვლევების განვითარების სტრატეგია/დაგეგმილი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების მოკლე მონახაზი

უნივერსიტეტში მიმდინარეობს დაგეგმილი კვლევების განვითარება - შესრულება საქართველოში ციფ­რუ­ლი ეკონომიკის ტრანფორმაციის, განვითარების და დანერგვის მიმართულებით. ძირითადი საკვლევი მიმარ­თუ­ლება არის დაყოფილი რამდენიმე სფეროზე, კერძოდ:

 

§უმაღლეს სკოლებში ციფრული სწავლება ხელოვნურ ინტელექტზე დაყრდნობილი პლატფორმებით. კვლევის მიზანიარის დადგინდეს ხელოვნური ინტელექტის პრინციპზე აწყობილი ტექნოლოგიური პლატფორმის, რო­­­გორც ინოვაციური სწავლების მოდელის გამოყენების შესაძლებლობლობები და სწავლების ხარისხის გა­უმ­ჯობესების საშუალებები.

§ჩატარებული არის საპილოტე კვლევები, რომლებშიც მონაწიოლებას იღებდა ბტუ-ს 33 სტუდენტი. კვლევის შედეგები არის სტატისტიკურად გაანალიზებული. მიღებული შედეგები არის წარსადგენად მი­ღე­ბუ­ლი სა­ერ­თა­შორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე, მომზადებულია საკონფერენციო მოხსენება და სტატია მი­ღე­ბული არის ბეჭდვაში. საპილოტე კვლევის შედეგების მიხედვით მიმდინარეობს მასშტაბური კვლევის დაგეგ­მ­ვა ტექ­ნო­ლოგიური პლატფორმის სხვადასხვა სასწავლო კურსებში დასანერგად. სწავლების ეფექტიანობის შესწავლა და შედარებითი ფინანსური ანალიზის ჩატარება.

§დაიგეგმა და ჩატარდა კვლევაგანახლებადი ენერგორესურსების თვალსაზრისით საქართველოს პოტენ­ცია­ლის დასაგეგმად. კვლევის შედეგებმა გვაჩვენა რამდენად არის ათვისსებული განახლებადი ენერგიის წყა­როე­ბი ეკონომიკური პროგრესის მიღწევის მიზნებისთვის. კვლევის შედეგები უკვე არის გამოქვეყნებული კვლე­ვით უცხოენოვან გამოცემაში Journal of Environmental Science and Renewable Resources – სათაურით - Renewable Energy Potential and Its Utilization in Georgia (განახლებადი ენერგოწყაროების პოტენციალი და მათი გამოყენება საქართველოში). კვლევის შედეგად ასევე გამოყვეყნდა მონოგრაფიის ტიპის წიგნი Methodological and Conce­p­tual Basis for Energy Development in Georgia (ენერგეტიკის განვითარების მეთოდოლოგიური და კონცეპტუა­ლუ­რი საფუძვლები საქართველოში). წიგნის მიზანი არის გააცნოს დაინტერესებულ სფეროს კვლევის შედეგები და პრობლემების შესაძლებელი გადაჭრის გზები. დაგეგმილი კვლევის შედეგების მოხსენება საერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე. მოხსენებითი თეზისი მიღბული არის და მოხსენებითი სტატია არის ბეჭდვაში.

§დაიგეგმა კვლევიტი პროეტი თემაზე: საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის სტრუქტურის და ცვლი­ლე­ბების ტენდენციების შესწავლა.

§დაიგეგმა და მიმდინარეობს კვლევა, რომლისმიზანია საქართველოს რკინიგზის ჰოლდინგის ძირითადი ინ­დი­კატორების საფინანსო-ეკონომიკური და სტატისტიკური მდგომარეობის შესწავლა და ანალიზი. ფინან­სუ­რად ეკონომიკური მოდელებით მიზეზობრივი კავშირების დადგენა სარკინიგზო ტვირთის მგრძნობელობასა და ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას შორის. კვლევის მთავარი ამოცანა იყო რკინიგზის EVA და საქართველოს ეკონომიკის კორელაცია, CAGR მოდელს შო­რის ტვირთმგრძნობელობის ურთიერთობის შექმნა. ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა მიზეზობრივი კავშირები სარკინიგზო ტვირთის მგრძნობელობასა და ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას შორის. ჩატარებული კვლევის შედეგი არის გამოქვეყნებული  კვლევით უცხოენოვან გამოცემაშიInternational Journal of Business and Mana­gement-  სათაურით - Development of Railway Silk Road as a Platform for Promoting Georgia’s Economic Growth.

§პირველი ეტაპის შემდეგ დაიგეგმა კვლევის გაგრძელება მეორე ეტაპად. მიზნად დასახული იყო რკინიგზისინდუსტრიის მიერ 2006-2019 წლებში შექმნილი დამატებული ღირებულების სტატისტიკური ანალიზი და სს საქართველოს რკინიგზის ზოგად მაჩვენებლებს შორის კორელაციის დადგენა. მასზე მოქმედი ფაქტორები, სა­ქართველოს რკინიგზის ფინანსური მაჩვენებლების შედარებითი ანალიზი პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მიღე­ბუ­ლი შედეგები არის გამოქვეყნებული  კვლევით უცხოენოვან გამოცემაშიInternational Journal of Business and Management-  სათაურით - Statistical and Financial Analysis of Georgian Railway`s Main Performance Indicators in 2006-2019.

§დაგეგმილი და ჩატარებული არის კვლევა, რომლის მიზანი იყო დაგვედგინა ქართული სამეწარმეო ბაზრის მზაობა ინდუსტრიული რევოლუციის 4.0 მოთხოვნებისადმი. შესწავლილი არის მდგომარეობა მცირე და მსხვილ სამეწარმეო კონმანიებში. გამოტანილი არის შესაბამისი დასკვნები და წარმოდგენილი შესაძლო გა­დაჭ­რის გზები, რომლებიც უწყობენ ხელს ქვეყნის ეკონომიკურ კეთილდღეობას. შედეგები გაგზავნილი და მი­ღე­ბული არის საერტაშორისო კონფერენციაზე წარსადგენად, მოხსენებითი სტატია არის მიღებული ბეჭდვაში.

§უნივერსიტეტში არსებული სასწავლო პროგრამებისთვის „ბიზნეს ადმინისტრირება (მენეჯმენტი)“, „ბიზნეს ადმინისტრირება (ფინანსები)“, „საინფორმაციო ტექნოლოგიები“, დაგეგმილი და შესრულებული კველვები, რომლების ისახავდნენ მიზნად, ისეთი არაპროფილური საგნებს ეფექტურად სწავლების მეთოდების შერჩევა, როგორიც არის სასწავლო კურსები „აკადემიური წერა“ და „კვლევის მეთოდები“. კვლევის ფარგლებში ჩა­ტა­რე­ბული არის სწავლების მეთოდების გამოყენების შედარებითი ანალიზი. შედეგდ დადგენილი და შემუშავე­ბუ­ლი არის სტუდენტების ჩართულობის, საგნის ათვისების, მოტივაციის, კვლევითი უნარჩევევის განვითარების და სწავლების ეფექტურობის გაზდის გზები.მიღებული შედეგები არის წარსადგენად მირებული ორ სხვა­და­სხვა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე, მომზადებულია საკონფერენციო მოხსენებები და სტატიე­ბი მიღებული არის ბეჭდვაში.

§საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის სტრატეგიული განვითარებისთვის, ჩატარებული არის ადგილობრივი სტუ­დენტების საჭიროებებზე დაყრდნობით კვლევა, უცხოური უნივერსიტეტების გამოცდილების შესწავლით შე­მუ­შავებული არის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის განვითარების სტრატეგია, რომელიც მოიცავს  თანამედ­როვე ტექნოლოგიების დანერგვის და ნაბეჭდი მასალების გაციფრულების ხერხებს.მიღებული შედეგები არის წარ­სადგენად მირებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე, მომზადებულია საკონფერენციო მოხ­სე­ნება და სტატია მიღებული არის ბეჭდვაში.

მიმდინარე კვლევებში მონაწილეობას იღებდნენ ბტუ-ს სტუდენტები (სწავლების საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო საფეხურებიდან) და უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი

·  უნივერსიტეტი გახდა ერთადერთი საგანმანათლებლო დაწესებულება რეგიონში, რომლის სტუდენტებიც ჩა­ერთნენ NASA-ს კოსმოსის ათვისების გლობალურ პროექტში და დაიწყეს მუშაობა განათლებაში ვირ­ტუ­­ლური და გაფართოებული რეალობის ინტეგრაციაზე. პროექტი გულისხმობს კოსმოსის ათვისებას, ტექ­ნი­კური და ტექნოლოგიური საკითხების გადაჭრას, რომელშიც მსოფლიოს წამყვან სპეციალისტებთან ერთად ჩარ­თული იქნებიან ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სპეციალისტები და სტუ­დენ­ტები. უნი­ვერ­სიტეტის სპეციალსიტები უკვე გადიან მომზადებას პროექტის ტექნიკური დეტალების მიმართუ­ლე­ბით. პროექტის მიხედვით ასევე განხორციელდება მარსის ათვისების წინასწარი საპროექტო სამუშაოები, რომე­ლიც გულისხმობს მარსზე 1 000 000 ადამიანზე გათვლილი ერთიანი ინფრატრუქტურის კონცეფციის შექმ­ნას. HP-ის დახმარებით უნივერსიტეტში დაწყებულია ტექნიკური სივრცეების მომ­ზა­დება, საიდანაც გან­ხორ­ციე­ლ­დება საპროექტო სამუშაოები.

·  კომპანია HP- ტექნიკური მხარდაჭერითა და ქართველი სპეციალისტების ჩართულობით, ბიზნესისა და ტექ­­ნო­ლოგიების უნივერსიტეტმა ხელოვნური ინტელექტის პროექტზე დაიწყო მუშაობა. უნივერსიტეტის სპე­ცია­ლისტების მიერ უკვე განხორციელებული სამუშაოების გაცნობის შემდეგ, მონაცემთა დამუშავების მსოფ­ლიოს მოწინავე კომპანიები Splunk და Qlik დაინტერესდნენ. Big Data- ხელოვნურ ინტელექტთან ინ­ტეგ­რირება უპრეცედენტო ანალიტიკურ მანქანას ქმნის, რომელსაც მოცულობითი ინფორმაციის მიღება, და­მუ­შა­ვება, ანალიზი უმოკლეს დროში შეეძლება. პროექტზე მუშაობა, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნი­ვერ­­სი­ტეტის სტუდენტების ჩართულობით ხორციელდება.

· უნივერსიტეტის კვლევით ინტერესს ციფრული მეწარმეობა, ციფრული ეკონომიკა და ბიზნესში გამოყე­ნე­ბუ­­ლი ინოვაციური ტექნოლოგიები წარმოადგენს. უნივერსიტეტში დაარსდა მეწარმების ცენტრი, რომლის ფარგლებში ჰენლის უნივერსიტეტის მეწარმების ცენტრის კოლაბორაციით მიმდინარეობს საქართველოს სამეწარმეო ეკოსისტემის კვლევა

· დაიწყო კვლევითი პროექტი IX Millennium, სადაც საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, ბტუ და კომპანია Microsoft განახორციელებენ კვლევას, კოსმოსურ პირობებში ქართული ვაზის ჯიშების მოსაყვანად და შე­სა­ბა­მისი ტექნოლოგიების დასანერგად. სამეცნიერო პროექტს მასშტაბური საერთაშორისო გამოხმაუ­რე­ბა მოჰ­ყ­ვა და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მისი განვითარებისთვის საჭირო კვლევების წარმოება.

· კომპანია HP-სთან პარტნიორობით ბტუ ჩაერთო NASA-ს მიერ ინიცირებულ კოსმოსის ათვისების გლო­ბა­ლურ სამეცნიერო პროექტში, სადაც აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების მიერ შემუშავდა „მო­მა­ვ­ლის გა­ნა­თ­ლების“ კონცეფცია, ხელოვნური ინტელექტისა და ვირტუალური რეალობის განათ­ლე­ბის პრო­ცე­ს­ში ინ­ტეგ­რირების ინსტრუმენტების შემუშავება, კვლევა და განვითარება; კვლევით პროექტზე მუ­შაო­ბისას სპეცია­ლის­ტებმა შექმნეს პირველი ქართული ხელოვნური ინტელექტი „Digital Mind“ რომე­ლიც გა­ნა­თლების პრო­ცესს უფრო ხელმისაწვდომს, სწრაფს და მოსახერხებელს ხდის.

·  უნივერსიტეტის მიერ მოხდა ციფრული აბრეშუმის გზის“ პროექტის ინიცირება, რომელიც გულისხმობს წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანი ელექტრონული სავაჭრო სივრცის პორტალის შექმნას, კვლევასა და განვი­თა­რე­ბას. კვლევაში ბტუ-ს აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები, ტექნიკური ჯგუფი, კომპანია Microsoft და საქართველოს ფინანსთან სამინისტრო მონაწილეობენ და ის რამდენიმე ეტაპად იყოფა.