პროგრამები
ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები
საბაკალავრო პროგრამები ხორციელდება ორი მიმართულებით: ბიზნესის ადმინისტრირება და საინფორმაციო ტექნოლოგიები.