ავტორიზაცია/აკრედიტაცია

ავტორიზცია

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 07 ნოემბრის №27 გადაწყვეტილებით ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს მიენიჭა ავტორიზაცია და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი (უნივერსიტეტი).  

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 11 დეკემბერის №47  გადაწყვეტილებით ბიზნესისა და ტექნოლგიების უნივერსიტეტს სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობა განესაზღვრა 5 000  - ით 
 

აკრედიტაცია

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2017 წლის 05 იანვრის №03 გადაწყვეტილებით ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების (მენეჯმენტი) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2017 წლის 05 იანვრის №04 გადაწყვეტილებით ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების (ფინანსები) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია. 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2017 წლის 05 იანვრის №05 გადაწყვეტილებით ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2017 წლის 05 იანვრის №06 გადაწყვეტილებით ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2017 წლის 14 თებერვლის №09 გადაწყვეტილებით ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 22 სექტემბრის MES 6 20 0000876116 გადაწყვეტილებით ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ინფორმაციული სისტემების მართვა - DevOps-ის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია.


ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ფინანსების საბაკალავრო პროგრამამ ACCA-ს საერთაშორისო აკრედიტაცია მიიღო.
ბეჭდვა