სამაგისტრო პროგრამა
ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია:
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტში (MBA in Management)
პროგრამის მოცულობა: 120  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 2250 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებულიHenley Business School Flexible Executive MBA

პროგრამის სტატუსი:
სამმაგი საერთაშორისო აკრედიტაცია:  AACSB, EQUIS, AMBA
Henley Business School Flexible Executive MBA პროგრამა ხორციელდება სამ ეტაპად. თითოეული ეტაპის ხანგრძლივობაა 10 თვე. თითოეული ეტაპი მოიცავს განსხვავებულ მოდულებს და მათი ჩატარების ინტენსივობაა ორ თვეში ერთი მოდული. პროგრამა სრულდება მისი დაწყებიდან 2,5 წელიწადში. პროგრამის დასასრულს გაიცემა ჰენლის ბიზნესის სკოლის დიპლომი.
პროგრამის საფასური: 17500 ევროს ექვივალენტი ლარში.