სამსახურები
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მართვის სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სტრუქტურულ ქვედანაყოფს, რომლის მიზანია უზრუნველყოს სასწავლო პროგრამების სისტემური სრულყოფა და განვითარება, ხარისხზე ორიენტირებული სამეცნიერო აქტივობების წარმართვა და ხარისხის მართვის სისტემის შეფასება.

თამარ გვიანიშვილი
quality@btu.edu.ge
tamara.gvianishvili@btu.edu.geსასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებას და მასთან დაკავშირებული საკითხების ორგანიზებას.

ნინო კახაძე
nino.kakhadze@btu.edu.ge

მაია ლამაზოშვილი
maia.lamazoshvili@btu.edu.ge

ნინო გელდიაშვილი
nino.geldiashvili@btu.edu.ge
კვლევების, განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის კვლევების განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი  ფოკუსირდება კვლევებზე ციფრული ეკონომიკის, ციფრული მეწარმეობის და ციფრული ტექნოლოგიების მიმართულებით. სტუდენტებს და პერსონალს შესაძლებლობა აქვთ მონაწილეობა მიიღონ მიმდინარე კვლევით პროექტებში. დამოუკიდებლად აირჩიონ მათთვის საინტერესო კვლევა, ჩაერთონ დაგეგმვის, განხორციელების და შედეგების ანალიზის პროცესში და გაიღრმავონ ცოდნა და კვლევითი უნარები.

მარი დგებუაძე
mari.dgebuadze@btu.edu.ge
საგარეო ურთიერთობების სამსახური

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობის სამსახურის მიზანია ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში წარდგენა და მისი როგორც რეგიონში წარმატებული უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების როლის გაძლიერება. ამ ყოველივეს უზრუნველყოფა ხდება საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამებში აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის, სტუდენტების მონაწილეობით.

ანი ჭელიშვილი
ani.chelishvili@btu.edu.ge
international@btu.edu.geსაზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ფუნქციაა მოახდინოს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის პოზიციონირება განსხვავებული საზოგადოებრივ ჯგუფებში. სამსახური გეგმავს და იმუშავებს დაინტერესებულ პირებთან ურთიერთობის სტრატეგიებს და ახდენს უნივერსიტეტში მიმდინარე პროექტების ორგანიზებას, მიზნობრივი ჯგუფების ინფორმირებულობის ზრდას და სხვა.

ნატა კიზივაძე
nata.kizivadze@btu.edu.ge
 საფინანსო სამსახური

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ფინანსური სამსახურის ფუნქციაა უნივერსიტეტის ფინანსური პოლიტიკის, პროცედურების, ნორმების, წესების შემუშავება და განახლება და მისი ფინანსური რესურსების ეფეტურად მართვა; ასევე საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოება და შესყიდვების სამსახურის კოორდინირება.

ზვიად ქობალია
zviad.kobalia@btu.edu.ge
 


კარიერული განვითარების ცენტრი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ჩამოყალიბებული პროექტის დაასაქმე სმარტ სტუდენტის პროექტის ფარგლებში პარტნიორ და დაინტერესებულ კომპანიებში სტუდენტების დასაქმება და კარიერის ინდივიდუალური დაგეგმვა, ბიზნესის ინკუბატორი და პრეაქსელერატორი სტარტაპ იდეების მხარდასაჭერად, სამომავლოდ კურსდამთავრებულის კარიერული მხარდაჭერა.


ნუცა ადამია
nutsa.adamia@btu.edu.ge
career@btu.edu.geაკადემიური განვითარების ხელმძღვანელი

ელენე მამუკელაშვილი
elene.mamukelashvili@btu.edu.geადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ძირითად ფუქციებს წარმოადგენს კადრების მართვის ერთიანი სტრატეგიისა და შესაბამისი პროგრამის შემუშავება და რეალიზება, საინფორმაციო ბაზის შექმნა, ადამიანური რესურსების სრულყოფა-განვითარების თანამედროვე სისტემის შექმნა.

მარიამ თავზარაშვილი
info@btu.edu.geკანცელარია

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის კანცელარიის სამსახურის ფუნქცია უნივერსიტეტში ერთიანი ეფექტური საქმის წარმოების უზრუნველყოფაა.

ეკატერინე ბახტაძე
kato.bakhtadze@btu.edu.geინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური უზრუნველყოფს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო რესურსების გამართული ფუნქციონირებას უნივერსიტეტის სასწავლო, კვლევით და ადმინისტრაციულ საქმიანობებში. ახალი ტექნოლოგიური რესურსების დანერგვას და განვითარებას, უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესების ავტომატიზაციას, თანამედროვე საინფორმაციო სისტემების განვითარებას.

გიორგი ბასილაია
giorgi.basilaia@btu.edu.geბიბლიოთეკა

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა სტუდენტებს სთავაზობს სასწავლო პროცესისთვის აუცილებელი და დამატებითი ლიტერატურის ელექტრონულ კოლექციას, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ, მიიღონ თანამედროვე განათლება და აწარმოონ ხარისხიანი კვლევები.   ბიბლიოთეკა თანამშრომლობს ქართულ და საერთაშორისო საგამომცემლო სახლებთან, სისტემატიურად ანახლებს რესურსს ბეჭდური და ელექტრონული გამოცემების სახით.

ქეთევან კენკებაშვილი
library@btu.edu.geიურიდიული სამსახური

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის იურიდიული სამსახურის მთავარი ფუნქციაა უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა; უნივერსიტეტის კანონიერი ინტერესების დაცვა; სამართლებრივი მექანიზმების მეშვეობით უნივერსიტეტის მიზნების განხორციელება და უნივერსიტეტის გამართული ფუნქციონირების სამართლებრივი უზრუნველყოფა.

შოთა ღვედაძე
shota.gvedadze@btu.edu.geინფრასტრუქტურის მართვის სამსახური

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახური მართავს  უნივერსიტეტის საქმიანობის პროცესში გამოყენებულ ინფრასტრუქტურას და უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული ინვენტარისა და სხვა მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვასა და შეუფერხებელ მუშაობას.

ნიკოლოზ სიფრაშვილი
nikoloz.siprashvili@btu.edu.ge

თემურ დოლიძე
temur.dolidze@btu.edu.ge