ავტორიზაცია/აკრედიტაცია
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 2016 წლის 7 ნოემბერს გამართული საბჭოს სხდომის გადაწყვეტილებით, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს მიენიჭა ავტორიზაცია და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი. 

ცენტრის პროგრამული აკრედიტაციის საბჭოს 5 იანვრის სხდომის გადაწყვეტილებით, უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამებს მიენიჭა აკრედიტაცია.