საერთაშორისო ურთიერთობები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობების სამსახურის მიზანია უნივერსიტეტის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში წარდგენა და მისი როგორც რეგიონში წარმატებული უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების როლის გაძლიერება. ამ ყოველივეს უზრუნველყოფა ხდება საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში სტუდენტებისა და აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მონაწილეობით, საერთაშორისო ინსტიტუტებთან ურთიერთობებით, ერთობილი კვლევების წარმოებით და საერთაშორისო ქსელებში გაერთიანებით.


სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

ჩვენი კომპეტენცია

გაცვლით პროგრამაში მონაწილე სტუდენტები

კონტაქტი