მარეგულირებელი დოკუმენტები

სტრატეგიული, შიდამარეგულირებელი და მეთოდოლოგიური დოკუმენტები

უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგია 2019-2025

უნივერსიტეტის განვითარების და სტრატეგიული გეგმები 2019-2024
შინაგანაწესი
ეთიკის და აკადემიური ეთიკის კოდექსი
ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო 
შიდა დოკუმენტების მართვის პროცედურა
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების დებულება
აკადემიური პერსონალის აფილირებისა და დატვირთვის დებულება
პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია
სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია
საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების და განვითარების მეთოდოლოგია
ბაკალავრიატის დებულება

საბაკალავრო ნაშრომის შექმნის სახელმძღვანელო
მაგისტრატურის დებულება
სამაგისტრო ნაშრომის შექმნის სახელმძღვანელო
დოქტორანტურის დებულება
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების დებულება
დიპლომის გამოყენებისა და აღრიცხვის წესი
საერთაშორისო პროგრამების და სტაჟირებების დაგეგმვისა და ორგანიზების წესი
საქმისწარმოების ერთიანი წესები
ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა და ელექტრონული სერვისების მართვა
საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის დაგეგმვისა და ბიუჯეტის შედგენის წესი
ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი
სოციალური დახმარების გაწევის წესი
სამეცნიერო ნაშრომების-პროექტების დაფინანსებისა და კონკურსების ჩატარების წესი
სამეცნიერო, კვლევითი, პრაქტიკული და შემეცნებითი საქმიანობის მხარდაჭერა
სარეიტინგო სისტემა. ეფექტიანობის შეფასების მექანიზმები
პერსონალის ატესტაციების ჩატარების წესი
ელექტრონული სწავლების დანერგვის და განხორციელების სტრატეგია

ელექტრონული სწავლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების წესი
შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა
მაგისტრის დიპლომი (ნიმუშები)

დოქტორის დიპლომი (ნიმუშები)სტრუქტურული ერთეულების და მართვის ორგანოების(საბჭოებიდებულებები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
კვლევების ცენტრი
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
იურიდიული სამსახური
მარკეტინგის სამსახური
საგარეო ურთიერთობების სამსახური
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური
საფინანსო სამსახური
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
ბიბლიოთეკის სამსახური
კარიერული განვითარების ცენტრი
კანცელარიის სამსახური
ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახური
მეწარმეობის ცენტრი
აკადემიური საბჭოს დებულება
ფაკულტეტის საბჭოს დებულება
განვითარების სამსახური


თანამდებობრივი ინსტრუქციები

რექტორი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
პროგრამის ხელმძღვანელი
აკადემიური განვითარების ხელმძღვანელის თანამდებობრივი ინსტრუქცია
საგანთა ჯგუფის ხელმძღვანელის თანამდებობრივი ინსტრუქცია
შრომის უფასრთხოების სპეციალისტვის თანამდებობრივი ინსტრუქციახელშეკრულებები, შეთანხმებები


აკადემიური პერსონალის ინდივიდუალური დატვირთვა (ნიმუში)
მოწვეული პერსონალის ინდივიდუალური დატვირთვა (შრომითი ხელშეკრულების დანართი, ნიმუში)
აფილირების შეთანხმება
აფილირებული აკადემიური პერსონალის ინდივიდუალური დატვირთვა (აფილირების შეთანხმების დანართი, ნიმუში)

ხელშეკრულება სტუდენტთან და მის კანონიერ წარმომადგენელთან
ხელშეკრულება ბაკალავრიატის სტუდენტთან
ხელშეკრულება მაგისტრატურის სტუდენტთან
ელშეკრულება დოქტორანტურის სტუდენტთან
ხელშეკრულება დამატებით სემესტრ(ებ)ში სწავლის გაგრძელებაზე