მარეგულირებელი დოკუმენტები

უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგია 2019-2025
უნივერსიტეტის განვითარების და სტრატეგიული გეგმები 2019-2024ხელშეკრულებები

აკადემიური პერსონალი

შრომითი ხელშეკრულება (ასისტენტ-პროფესორი)
შრომითი ხელშეკრულება (ასოცირებული პროფესორი)
შრომითი ხელშეკრულება (პროფესორი, ვადიანი)

მოწვეული პერსონალი

შრომითი ხელშეკრულება (მოწვეული სპეციალისტი)

პერსონალი

შრომითი ხელშეკრულება (ბტუ-ს პერსონალი)

სტუდენტთან (დოქტორანტთან ხელშეკრულება)

დოქტორანტურის ხელშეკრულება (2018-2019)ECTS აღიარება

ECTS აღიარება (გარე მობილობა - ბაკალავრიატი)
ECTS აღიარება (გარე მობილობა-მაგისტრატურა_დოქტორანტურა)
ECTS აღიარება (გაცვლითი პროგრამა)
ECTS აღიარება (უცხოეთში მიღებული განათლება)
ECTS აღიარება (შიდა მობილობა)
ECTS აღიარება (გაცვლითი პროგრამა)
მობილობის შემაჯამებელი ინფორმაციაHR-ფორმები

CV (აკადემიური, მოწვეული პერსონალი)
CV (ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი)
განცხადება (დასაქმებულის ინფორმირების და თანხმობის დადასტურება)
განცხადება (საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებაში მონაწილეობის თანხმობა)
დოკუმენტის გაცნობის ფურცელი
თანამდებობრივი ინსტრუქციის გაცნობის ფურცელი
შრომითი შეთანხმება დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელთანკურიკულუმი და სილაბუსი

Curriculum
Syllabus
პროგრამის კომპონენტი - ბიზნეს პრაქტიკა

პროგრამის კომპონენტი - საბაკალავრო პროექტი
პროგრამის კომპონენტი - სამაგისტრო ნაშრომი
სამაგისტრო ნაშრომის შექმნის სახელმძღვანელო

საბაკალავრო ნაშრომის შექმნის სახელმძღვანელოაკადემიური კონკურსის დებულება

აკადემიური კონკურსის დებულება
დანართი_აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები
დანართი_აკადემიური კონკურსის წინასწარი შედეგები
დანართი_კონკურსანტის ანკეტა
დანართი_კონკურსანტის განცხადება
დანართი კონკურსანტის შეფასება
დანართი_სასწავლო კურსის სილაბუსის შეფასება
დანართი_სწავლებისა და კვლევის კონცეფციის პრეზენტაცის და გასაუბრების შეფასებააკადემიური პერსონალის აფილირებისა და დატვირთვის დებულება

აკადემიური პერსონალის აფილირებისა და დატვირთვის დებულება 
დანართი_აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური ანგარიში 
დანართი_აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური საქმიანობის ანალიზი
დანართი_აფილირების შეთანხმება
დანართი_ინდივიდუალური დატვირთვა (სქემა)ბაკალავრიატის დებულება

ბაკალავრიატის დებულება ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი 


გამოკითხვები (ანკეტები)

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა - პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის შესწავლა
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა - საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხარისხის შესწვლა
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა - სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფით კმაყოფილების შესწავლა აკადემიური პერსონალის გამოკითხვა - სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობის ეფექტიანობის შესწავლა
დამსაქმებელთა გამოკითხვა - აზრის შესწავლა (კურსდამთავრებულის კომპეტენციები)
დამსაქმებელთა გამოკითხვა (კურსდამთავრებულის კომპეტენციები)
კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა - აზრის შესწავლა (კურსდამთავრებუსლი კომპეტენციები)
კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა
მაგისტრანტთა გამოკითხვა - აზრის შესწავლა
მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა გამოკითხვა - აზრის შესწავლა
მაგისტრანტთა გამოკითხვა (ხელმძღვანელის შეფასება)
პერსონალის საერთო გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა
საერთო გამოკითხვა - IT-ს გამოყენების ეფექტიანობის შესწავლა
საერთო გამოკითხვა - ბიბლიოთეკის მუშაობის ეფექტიანობის შესწავლა
სტუდენტთა საერთო გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა
სტუდენტთა საერთო გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა 2
სტუდენტთა საერთო გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა 3
სტუდენტთა საერთო გამოკითხვა - სწავლების ხარისხით კმაყოფილების შესწავლა
სტუდენტთა საერთო გამოკითხვა - სტუდენტთა საქმიანობის საინფორმაციო უზრუნველყოფის შესწავლა


დოქტორანტურის დებულება

დანართი_დოქტორანტის გასაუბრების შეფასება
დანართი_დოქტორანტის ინდივიდუალური კვლევითი გეგმა
დანართი_დოქტორანტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
დანართი_დოქტორანტის ხელმძღვანელის თანხმობა
დანართი_დოქტორანტობის კანდიდატის განცხადება
დანართი_კვლევითი (სადოქტორო) სემინარი
დანართი_კვლევის პროექტი (პროსპექტუსი)
დანართი_პროექტის ანოტაცია
დანართი_პროფესორის ასისტენტობა (შეფასება)
დანართი_სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება
დოქტორანტურის დებულებაეთიკის და აკადემიური ეთიკის კოდექსი

ეთიკის და აკადემიური ეთიკის კოდექსითანამდებობრივი ინსტრუქციები

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი - თანამდებობრივი ინსტრუქცია

რექტორი - თანამდებობრივი ინსტრუქცია

პროგრამის ხელმძღვანელი - თანამდებობრივი ინსტრუქცია

აკადემიური განვითარების ხელმძღვანელის თანამდებობრივი ინსტრუქცია
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების დებულება

დანართი_ინდივიდუალური გეგმის შეთანხმება
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების დებულებაინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა და ელექტრონული სერვისების მართვა

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა და ელექტრონული სერვისების მართვამაგისტრატურის დებულება

მაგისტრატურის დებულებამოწვეული პერსონალის დატვირთვა + თანხმობა

მოწვეული პერსონალის დატვირთვის ანალიზი
მოწვეული პერსონალის თანამშრომლობის დადასტურება
მოწვეული პერსონალის ინდივიდუალური დატვირთვა (სქემა)


პერსონალის ატესტაციების ჩატარების წესი

ატესტაციების განრიგი
ატესტაციის ფურცელი
საატესტაციო ანკეტა
საატესტაციო განცხადება
საატესტაციო შეფასება
საატესტაციო წარდგინება (ხელმძღვანელი)
საბოლოო შედეგები
საპრეტენზიოს შედეგები
წინასწარი შედეგები
წინასწარი შედეგების ცვლილებები
პერსონალის ატესტაციების ჩატარების წესიპერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგიასამეცნიერო ნაშრომების-პროექტების დაფინანსებისა და კონკურსების ჩატარების წესი

სამეცნიერო ნაშრომების-პროექტების დაფინანსებისა და კონკურსების ჩატარების წესისამეცნიერო, კვლევითი, პრაქტიკული საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასების მეთოდოლოგია

სამეცნიერო, კვლევითი, პრაქტიკული და შემეცნებითი საქმიანობის მხარდაჭერასარეიტინგო სისტემა.ეფექტიანობის შეფასების მეთოდოლოგია
საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის დაგეგმვისა და ბიუჯეტის შედგენის წესი

დანართი_საგანმანათლებლო პროგრამის ბიუჯეტი
საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის დაგეგმვისა და ბიუჯეტის შედგენის წესისაქმის წარმოების ერთიანი წესები

საქმის წარმოების ერთიანი წესებისოციალური დახმარების მიღებისა და გაწევის წესი

სოციალური დახმარების გაწევის წესისტრატეგიული დოკუმენტები

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმასტრუქტურული ერთეულების და საბჭოების დებულებები

ადამიანური რესურსების მართვის (HR) სამსახური - დებულება
ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) სამსახური - დებულება
მარკეტინგის სამსახური - დებულება
აკადემიური საბჭოს დებულება
ბიბლიოთეკის სამსახური - დებულება
იურიდიული სამსახური - დებულება
ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახური - დებულება
კანცელარიის სამსახური - დებულება
კარიერული განვითარების ცენტრი - დებულება
კვლევების, განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი - დებულება
საგარეო ურთიერთობების სამსახური - დებულება
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური - დებულება
საფინანსო სამსახური - დებულება
ფაკულტეტი - დებულება
ფაკულტეტის საბჭოს დებულება
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური - დებულებასტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

დანართი_საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების და მოთხოვნადობის შესწავლის ფორმები
სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიადოკუმენტების მართვის პროცედურა

დოკუმენტების მართვის პროცედურაშინაგანაწესი

შინაგანაწესიდიპლომის გამოყენებისა და აღრიცხვის წესი

დიპლომის გამოყენებისა და აღრიცხვის წესი

ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები

Curriculum (შემოწმების ფორმა)
Syllabus (შემოწმების ფორმა)
მონიტორინგი-1-2 (სასწავლო პროცესის მონიტორინგი)
ემოწმებების განრიგი
შემოწმებების დასკვნა
შეუსაბამობების აღმოფხვრის კონტროლის ფორმა
ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო სტუდენტებთან და მშობლებთან დასადები შეთანხმებები

შეთანხმება (არასრულწლოვანი სტუდენტის მშობელთან)
თანხმობა - არასრულწლოვანი სტუდენტის მშობელთან  
საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების და განვითარების მეთოდოლოგია

საერთაშორისო პროგრამების და სტაჟირებების დაგეგმვისა და ორგანიზების წესი

გაცვლითი სამაგისტრო პროგრამა (ანოტაცია)