მარეგულირებელი დოკუმენტები

უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგია 2019-2025 (პროექტი)
უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2019-2024 (პროექტი)ხელშეკრულებები

აკადემიური პერსონალი

შრომითი ხელშეკრულება (ასისტენტ-პროფესორი)
შრომითი ხელშეკრულება (ასოცირებული პროფესორი)
შრომითი ხელშეკრულება (პროფესორი, ვადიანი)


მოწვეული პერსონალი

შრომითი ხელშეკრულება (მოწვეული სპეციალისტი)

პერსონალი

შრომითი ხელშეკრულება (ბტუ-ს პერსონალი)

სტუდენტთან (დოქტორანტთან ხელშეკრულება)

დოქტორანტურის ხელშეკრულება (2018-2019)ECTS აღიარება

ECTS აღიარება (გარე მობილობა)
ECTS აღიარება (გაცვლითი პროგრამა)
ECTS აღიარება (უცხოეთში მიღებული განათლება)
ECTS აღიარება (შიდა მობილობა)
მობილობის შემაჯამებელი ინფორმაციაHR-ფორმები

CV (აკადემიური, მოწვეული პერსონალი)
განცხადება (დასაქმებულის ინფორმირების და თანხმობის დადასტურება)
განცხადება (საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებაში მონაწილეობის თანხმობა)
დოკუმენტის გაცნობის ფურცელი
თანამდებობრივი ინსტრუქციის გაცნობის ფურცელიკურიკულუმი და სილაბუსი

Curriculum
Syllabus
პროგრამის კომპონენტი - ბიზნეს პრაქტიკა

პროგრამის კომპონენტი - საბაკალავრო პროექტი
პროგრამის კომპონენტი - სამაგისტრო ნაშრომი
სამაგისტრო ნაშრომის შექმნის სახელმძღვანელო

საბაკალავრო ნაშრომის შექმნის სახელმძღვანელოაკადემიური კონკურსის დებულება

აკადემიური კონკურსის დებულება
დანართი_აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები
დანართი_აკადემიური კონკურსის წინასწარი შედეგები
დანართი_კონკურსანტის ანკეტა
დანართი_კონკურსანტის განცხადება
დანართი კონკურსანტის შეფასება
დანართი_სასწავლო კურსის სილაბუსის შეფასება
დანართი_სწავლებისა და კვლევის კონცეფციის პრეზენტაცის და გასაუბრების შეფასებააკადემიური პერსონალის აფილირებისა და დატვირთვის დებულება

აკადემიური პერსონალის აფილირებისა და დატვირთვის დებულება 
დანართი_აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური ანგარიში 
დანართი_აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური საქმიანობის ანალიზი
დანართი_აფილირების შეთანხმება
დანართი_ინდივიდუალური დატვირთვა (სქემა)ბაკალავრიატის დებულება

ბაკალავრიატის დებულება ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი 


გამოკითხვები (ანკეტები)

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა - პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის შესწავლა
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა - საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხარისხის შესწვლა
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა - სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფით კმაყოფილების შესწავლა აკადემიური პერსონალის გამოკითხვა - სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობის ეფექტიანობის შესწავლა
დამსაქმებელთა გამოკითხვა - აზრის შესწავლა (კურსდამთავრებულის კომპეტენციები)
კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა - აზრის შესწავლა (კურსდამთავრებუსლი კომპეტენციები)
კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა
მაგისტრანტთა გამოკითხვა - აზრის შესწავლა
მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა გამოკითხვა - აზრის შესწავლა
პერსონალის საერთო გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა
საერთო გამოკითხვა - IT-ს გამოყენების ეფექტიანობის შესწავლა
საერთო გამოკითხვა - ბიბლიოთეკის მუშაობის ეფექტიანობის შესწავლა
სტუდენტთა საერთო გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა
სტუდენტთა საერთო გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა 2
სტუდენტთა საერთო გამოკითხვა - კმაყოფილების შესწავლა 3
სტუდენტთა საერთო გამოკითხვა - სწავლების ხარისხით კმაყოფილების შესწავლა
სტუდენტთა საერთო გამოკითხვა - სტუდენტთა საქმიანობის საინფორმაციო უზრუნველყოფის შესწავლა


დოქტორანტურის დებულება

დანართი_დოქტორანტის გასაუბრების შეფასება
დანართი_დოქტორანტის ინდივიდუალური კვლევითი გეგმა
დანართი_დოქტორანტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
დანართი_დოქტორანტის ხელმძღვანელის თანხმობა
დანართი_დოქტორანტობის კანდიდატის განცხადება
დანართი_კვლევითი (სადოქტორო) სემინარი
დანართი_კვლევის პროექტი (პროსპექტუსი)
დანართი_პროექტის ანოტაცია
დანართი_პროფესორის ასისტენტობა (შეფასება)
დანართი_სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება
დოქტორანტურის დებულებაეთიკის და აკადემიური ეთიკის კოდექსი

ეთიკის და აკადემიური ეთიკის კოდექსითანამდებობრივი ინსტრუქციები

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი - თანამდებობრივი ინსტრუქცია
რექტორი - თანამდებობრივი ინსტრუქციაინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების დებულება

დანართი_ინდივიდუალური გეგმის შეთანხმება
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების დებულებაინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა და ელექტრონული სერვისების მართვა

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა და ელექტრონული სერვისების მართვამაგისტრატურის დებულება

მაგისტრატურის დებულებამოწვეული პერსონალის დატვირთვა + თანხმობა

მოწვეული პერსონალის დატვირთვის ანალიზი
მოწვეული პერსონალის თანამშრომლობის დადასტურება
მოწვეული პერსონალის ინდივიდუალური დატვირთვა (სქემა)


პერსონალის ატესტაციების ჩატარების წესი

დანართი_ატესტაციების განრიგი
დანართი_ატესტაციის ფურცელი
დანართი_საატესტაციო ანკეტა
დანართი_საატესტაციო განცხადება
დანართი_საატესტაციო შეფასება
დანართი_საატესტაციო წარდგინება (ხელმძღვანელი)
დანართი_საბოლოო შედეგები
დანართი_საპრეტენზიოს შედეგები
დანართი_წინასწარი შედეგები
პერსონალის ატესტაციების ჩატარების წესიპერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგიასამეცნიერო ნაშრომების-პროექტების დაფინანსებისა და კონკურსების ჩატარების წესი

სამეცნიერო ნაშრომების-პროექტების დაფინანსებისა და კონკურსების ჩატარების წესისამეცნიერო, კვლევითი, პრაქტიკული საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასების მეთოდოლოგია

სამეცნიერო, კვლევითი, პრაქტიკული და შემეცნებითი საქმიანობის მხარდაჭერასარეიტინგო სისტემა.ეფექტიანობის შეფასების მეთოდოლოგია
საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის დაგეგმვისა და ბიუჯეტის შედგენის წესი


დანართი_საგანმანათლებლო პროგრამის ბიუჯეტი
საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის დაგეგმვისა და ბიუჯეტის შედგენის წესისაქმის წარმოების ერთიანი წესები

საქმის წარმოების ერთიანი წესებისოციალური დახმარების მიღებისა და გაწევის წესი

სოციალური დახმარების გაწევის წესისტრატეგიული დოკუმენტები

განვითარების სტრატეგია (2019-2025)
განვითარების სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმები (2019-2024)
ერთწლიანი სამოქმედო გეგმასტრუქტურული ერთეულების და საბჭოების დებულებები

ადამიანური რესურსების მართვის (HR) სამსახური - დებულება
საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) სამსახური - დებულება
საზოგადოებასთან ურთიერთობების (PR) სამსახური - დებულება
აკადმიური საბჭოს დებულება
ბიბლიოთეკის სამსახური - დებულება
იურიდიული სამსახური - დებულება
ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახური - დებულება
კანცელარიის სამსახური - დებულება
კარიერული განვითარების ცენტრი - დებულება
კვლევების, განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი - დებულება
საგარეო ურთიერთობების სამსახური - დებულება
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური - დებულება
საფინანსო სამსახური - დებულება
ფაკულტეტი - დებულება
ფაკულტეტის საბჭოს დებულება
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური - დებულებასტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

დანართი_საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების და მოთხოვნადობის შესწავლის ფორმები
სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიაშიდა დოკუმენტების მართვის პროცედურა

შიდა დოკუმენტების მართვის პროცედურაშინაგანაწესი

შინაგანაწესიხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები

Curriculum (შემოწმების ფორმა)
Syllabus (შემოწმების ფორმა)
მონიტორინგი-1-2 (სასწავლო პროცესის მონიტორინგი)
ემოწმებების განრიგი
შემოწმებების დასკვნა
შეუსაბამობების აღმოფხვრის კონტროლის ფორმა
ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები 
სტუდენტებთან და მშობლებთან დასადები შეთანხმებები

შეთანხმება (არასრულწლოვანი სტუდენტის მშობელთან)
თანხმობა - არასრულწლოვანი სტუდენტის მშობელთან