სამაგისტრო საფეხურზე მისაღები გამოცდების შედეგები
03 სექტემბერი 2019


იხილეთ იმ მაგისტრანტობის კანდიდატთა მონაცემები, ვინც წარმატებით გაიარა ბტუ-ს შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების კონკურსი და მოხვდა ჩასარიცხ კანდიდატთა სიაში:

მაგისტრანტობის კანდიდატებთან, ვინც გადალახა საერთო სამაგისტრო გამოცდის ოთხი კომპონენტიდან მინიმუმ სამ კომპონენტში მინიმალური ბარიერი, ასევე წარმატებით გაიარა ბტუ-ს შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების კონკურსი, ხელშეკრულების გაფორმება მოხდება ბტუ-ს სარეგისტრაციო 20 სექტემბრამდე.

ხელშეკრულების გაფორმებისას მაგისტრანტობის კანდიდატმა თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და ყველა ის დოკუმენტი, რაზეც მითითება ჰქონდა რეგისტრაციისას (ნაკლული დოკუმენტების არსებობის შემთხვევაში)

იმ კანდიდატებმა, ვინც რეგისტრაცია გაიარა ელექტრონულად, ხელშეკრულების გაფორმებისას პირადობის დამადასტურებელ მოწმობასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს 1. დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი/კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ ცნობის დედანი; 2. საერთაშორისო სერტიფიკატის საფუძველზე ინგლისურის გამოცდიდან გათავისუფლების შემთხვევაში, სერტიფიკატის დედანი.

აბიტურიენტის კოდი
408128930
401975971
408150230
404781667
404644231
410343403
405633948
401075140
410450150
407813530
409301628
409754676
408530674
408686486
400815057
408921929
406499859
406382668
400060570
404179276
410626451
401033488
408293765
402241100
401488039
409411413
408448746
410456976
401059017
408778401
404807974
408962775
410676589
410143779
408951901
410128079
406669382
410060394
400851529
410926735
409199235
410898202
407764902
404114184
408121676
409107823
402382910
408061061
409341757
409478763
400474864
409312523
409855677
408270948
410317840
400934042
406609203
404049207
409389197
405911948
402456664
400257611
408639300
405998079
409078246
404047014
403920189
408779324
409298005
406569142
400316701
406850374
400281514
407921104
407584649
403282784
407882474
411181060
407429248
405068172
410966218
406205292
403856842
406832474
408668896
410200202
400140810
403596224
404726100
402686342
403725066
405704208
407977469
401599522
403708610
402020815
407146643
409708372
402363144
404485464
406442656
405163505
411045837
408391976
404205893
408758893
401037595
408761427
407850211
408791036
408440044
408653534
403079135
400418473
408098530
409648096
403750448
400059621
406637636
407149394
402106535
405109401
408329291
410218392
407118932
404040338
404662416
406985508
406870955
403641072
409987285
403652162
405477260
409575109
410569977
401979654
408799420
408109207
406415279
404660363
403749034
406957118
408331261
405914668
407967040
400891710
409297863
406073261
408117081
408871428
410279274
404147785
405531937
404501668
406893490
408659064
408589885
400477986
406699321
403600984
409256717
410264121
410773597
400963000
403943821
403637673
403332830
405309603
409031027
403844311
409125951
401858954
405330773
403217521
401688049
401602413
407236327
409366039
410404077
410395825
409203254
404725822
407188848
410707857
401040336
403706546
409754646
408536168
409257449
409274754
402687349
403667458
407443326
402646861
408468435
411115397
408160604