ბტუ 2018-2019 სასწავლო წლისთვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანამანათლებლო პროგრამაზე ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები.
04 ივლისი 2018

 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი 2018-2019 სასწავლო წლისთვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანამანათლებლო პროგრამაზე ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები.

  • სწავლის საფასური - 2250 ლარი წელიწადში
  • პროგრამის მოცულობა - 120 (ECTS) კრედიტი
  • პროგრამის ხანგრძლივობა - 2 წელირეგისტრაციისას მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა წარადგინოს:

- განაცხადი რექტორის სახელზე (ადგილზე);
- პირადობის მოწმობა და მისი ასლი. უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში - პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;
- 2018 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის  ბარათი. B კატეგორია
- ორი ფოტოსურათი და ფოტოსურათების ელექტრონული ვერსია (CD);
- უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - დიპლომის - სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი ან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა - შესაბამისი ხარისხის მინიჭების შესახებ, რომელშიც მითითებულ უნდა იყოს კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი.
- უცხოეთში მიღებული უმაღლესი განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული განათლების აღიარების დოკუმენტი;
- სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);

შენიშვნა: საბუთების მინდობილი პირის მიერ წარმოდგენის შემთხვევაში, მინდობილმა პირმა უნდა წარმოადგინოს სანოტარო წესით გაფორმებული მინდობილობა.


მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია, შიდა საუნივერსიტეტი გამოცდები, ჩარიცხვაიხილეთ ინგლისურის ენის ნიმუშიიხილეთ სპეციალობის გამოცდის ნიმუში


ინგლისური ენის შედეგები - მაგისტრატურა