BTU-სა და საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მათემატიკის ახალი ოლიმპიადა აბიტურიენტებისთვის
27 ოქტომბერი 2020

მა­თე­მა­ტი­კის ახა­ლი ოლიმ­პი­ა­და აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის­თვის BTU-სა და მა­თე­მა­ტი­კოს­თა კავ­ში­რის ორ­გა­ნი­ზე­ბით ყო­ველ­წლი­უ­რად ტარ­დე­ბა. ოლიმ­პი­ა­და სამ ეტა­პი­ა­ნი იქ­ნე­ბა და მას­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა წი­ნას­წარ და­რე­გის­ტრი­რე­ბულ აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს შე­ეძ­ლე­ბათ. პირ­ვე­ლი ეტაპ­ზე ამო­ცა­ნე­ბი გა­მოქ­ვეყ­ნდე­ბა ონ­ლა­ინ და აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ იმუ­შა­ონ აღ­ნიშ­ნულ ამო­ცა­ნებ­ზე. მე­ო­რე ეტაპ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას მი­ი­ღე­ბენ პირ­ვე­ლი ეტა­პის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი. ფი­ნალ­ში კი 9 აბი­ტუ­რი­ენ­ტი მი­ი­ღებს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას.

მათემატიკის ახალი ოლიმპიადა 3 ეტაპად ჩატარდება და გამარჯვებული აბიტურიენტები და მათი მასწავლებლები დაჯილდოვდებიან:

პირველი ადგილი: 1000 ლარი აბიტურიენტს + 1000 ლარი მათემატიკის მასწავლებელს;
მეორე ადგილი: 700 ლარი აბიტურიენტს + 700 ლარი მათემატიკის მასწავლებელს,
მესამე ადგილი: 500 ლარი აბიტურიენტს + 500 ლარი მათემატიკის მასწავლებელს.

პირველი ეტაპი ჩატარდება - 17 თებერვალი, 2021 წელი
მეორე ეტაპი ჩატარდება - 18 მარტი, 2021 წელი
მესამე ეტაპი ჩატარდება - 12 მაისი, 2021 წელიპირველი ეტაპი ჩატარდება: 17 თებერვალს, ელექტრონულად, დაიწყება 14:00 საათზე;
 
ამოცანების ამონახსნების გამოგზავნის ბოლო ვადაა 19:59 წუთი.
 
გაითვალისწინეთ, რომ პროგრამა ავტომატურად დახურავს და აღარ მიიღებს ნაშრომს 19:59 წუთის შემდეგ.

 
მუშაობისა და პასუხების ატვირთვის ინსტრუქცია:
 
1) მოსწავლემ და მასწავლებელმა აუცილებლად უნდა გაიარონ რეგისტრაცია (სავალდებულოა), წინააღმდეგ შემთხვევაში წვდომას ვერ მიიღებთ ოლიმპიადის ამოცანებზე. 
 
2) ამოცანების ამოხსნები უნდა ეწეროს A4 ფორმატის ფურცელზე.
 
3) თუ ნაშრომი არ იქნება გარკვევით შესრულებული, ის არ გასწორდება.
 
3) მას შემდეგ რაც წერას დაასრულებთ, თქვენსავე ნაშრომს დაასკანერებთ ელექტრონულად ან გადაუღებთ ფოტოებს და შეინახავთ pdf დოკუმენტის სახით.
 
4) გაითვალისწინეთ, რომ თქვენს მიერ ამოხსნილი ყველა ამოცანა უნდა იყოს ერთ pdf დოკუმენტში გაერთიანებული.
 
5) სარეგისტრაციოში განთავსებული ამოცანების ფაილის ბოლო გვერდზე მითითებულია  კონკრეტულად სად უნდა ატვირთოთ pdf დოკუმენტი.
 
6) ნაშრომი უნდა იყოს გამოგზავნილი, არაუგვიანეს 19:59 წუთისა.
*გაითვალისწინეთ, რომ ფაილის ელექტრონულად ატვირთვას შესაძლოა გარკვეული დრო დასჭირდეს.სა­ქარ­თვე­ლოს მა­თე­მა­ტი­კოს­თა კავ­ში­რის პრე­ზი­დენ­ტის და­ვით ნატ­როშ­ვი­ლის გან­მარ­ტე­ბით, ოლიმ­პა­და მოს­წავ­ლე­ებ­ში მა­თე­მა­ტი­კუ­რი აზ­როვ­ნე­ბი­სა და კვლე­ვი­თი უნარ–თვი­სე­ბე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას უწყობს ხელს.

„მა­თე­მა­ტი­კით და­ინ­ტე­რე­სე­ბა იწყე­ბა სა­შუ­ა­ლო სკო­ლის კედ­ლებ­ში ისე­თი ამო­ცა­ნე­ბის გან­ხილ­ვით, რო­მელ­თა ამოხ­სნაც არას­ტან­დარ­ტუ­ლია და მო­ი­თხოვს მა­თე­მა­ტი­კუ­რი ფაქ­ტე­ბის ღრმა ცოდ­ნა­სა და ლო­გი­კურ არ­გუ­მენ­ტა­ცი­ას. ასე­თი ამო­ცა­ნე­ბის ნუს­ხა­ში აუ­ცი­ლებ­ლად მო­ი­აზ­რე­ბა სა­ო­ლიმ­პი­ა­დო ამო­ცა­ნე­ბიც. მოს­წავ­ლე­ე­ბი­სათ­ვის ოლიმ­პი­ა­და­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ით­ვა­ლოს მა­თე­მა­ტი­კუ­რი აზ­როვ­ნე­ბი­სა და კვლე­ვი­თი უნარ-თვი­სე­ბე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის სა­ფუძ­ვლად. ის ხელს უწყობს: ცოდ­ნის დო­ნის ამაღ­ლე­ბას, მა­თე­მა­ტი­კის სა­ფუძ­ვლე­ბის ათ­ვი­სე­ბა­სა და გარღმა­ვე­ბას, ასე­ვე, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი უნა­რე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა­სა და გან­ვი­თა­რე­ბას. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სა­ქარ­თვე­ლოს მა­თე­მა­ტი­კოს­თა კავ­შირს ფრი­ად ღირ­სშე­სა­ნიშ­ნავ მოვ­ლე­ნად მი­აჩ­ნია ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მიერ მა­თე­მა­ტი­კუ­რი ოლიმ­პი­ა­დე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა, რაც უკვე ტრა­დი­ცი­ად ყა­ლიბ­დე­ბა. გვწამს, რომ ეს ღო­ნის­ძი­ე­ბა უდი­დეს ინ­ტე­რესს გა­მო­იწ­ვევს მოს­წავ­ლე­თა ფარ­თო წრე­ში და ხელს შე­უ­წყობს ნი­ჭი­ე­რი ახალ­გაზ­რდე­ბის წარ­მო­ჩე­ნას,“ – გან­მარ­ტავს და­ვით ნატ­როშ­ვი­ლი.

„ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მიერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი მა­თე­მა­ტი­კის ოლიმ­პი­ა­და შე­სა­ნიშ­ნა­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბაა მა­თე­მა­ტი­კით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბი­სა და პე­და­გო­გე­ბის­თვის. აბი­ტუ­რი­ენ­ტი­სათ­ვის ეს არის მო­ტი­ვა­ცია, რომ ის­წავ­ლონ და მო­ახ­დი­ნონ მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნის რე­ა­ლი­ზე­ბა, გა­იღ­რმა­ვონ სხვა­დას­ხვა უნა­რე­ბი, ასე­ვე მი­ი­ღონ საკ­მა­ოდ სო­ლი­დუ­რი პრი­ზი. ოლიმ­პი­ა­და ხელს უწყობს მა­თე­მა­ტი­კის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას. ოლიმ­პი­ა­და, ასე­ვე ძა­ლი­ან კარ­გი შე­საძ­ლებ­ლო­ბაა მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თვის. ასე­თი სა­ხის კონ­კურ­სე­ბით პე­და­გო­გე­ბი დი­დად არ არი­ან გა­ნებ­რივ­რე­ბუ­ლე­ბი, სა­დაც მოს­წავ­ლე­ებ­თან ერ­თად მას­წავ­ლებ­ლე­ბიც ჯილ­დოვ­დე­ბი­ან. მად­ლო­ბას ვუხ­დი BTU-ს, ორ­გა­ნი­ზა­ტორ­თა გუნდს და წარ­მა­ტე­ბებს ვუ­სურ­ვებ მათ და აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს მო­მა­ვალ ოლიმ­პი­ა­დებ­ზე,“ – აცხა­დებს ვლა­დი­მირ კო­მა­რო­ვის თბი­ლი­სის ფი­ზი­კა-მა­თე­მა­ტი­კის N199 სა­ჯა­რო სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი ივა­ნე კვი­ტაშ­ვი­ლი.

ოლიმ­პი­ა­და ძა­ლი­ან პო­პუ­ლა­რუ­ლია აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს შო­რის და მათ მა­თე­მა­ტი­კის უკეთ სწავ­ლის მო­ტი­ვა­ცი­ას აძ­ლევს. BTU-ს ინი­ცი­ა­ტი­ვებ­სა და ოლიმ­პი­ა­და­ზე წარ­მოდ­გე­ნილ ამო­ცა­ნებს პო­ზი­ტი­უ­რად აფა­სებს ვლა­დი­მირ კო­მა­რო­ვის თბი­ლი­სის ფი­ზი­კა-მა­თე­მა­ტი­კის N199 სა­ჯა­რო სკო­ლის მას­წავ­ლე­ბე­ლი, მა­თე­მა­ტი­კის ოლიმ­პი­ა­დის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლის მენ­ტო­რი დი­მიტ­რი არა­ბი­ძე.

„ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მა­თე­მა­ტი­კის ოლიმ­პი­ა­და ჩემ­თვის მი­სა­სალ­მე­ბე­ლია. გა­სულ სას­წავ­ლო წელს იგი კარ­გად ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლად და ხა­რის­ხი­ა­ნი ამო­ცა­ნე­ბით ჩა­ტარ­და. ვფიქ­რობ, ყვე­ლა მსგავ­სი ინი­ცი­ა­ტი­ვა მოს­წავ­ლე­ებს მო­ტი­ვა­ცი­ას უმაღ­ლებს და კონ­კუ­რენ­ცი­ის პი­რო­ბებ­ში აძ­ლევს თა­ვი­ან­თი ცოდ­ნის გა­მოვ­ლე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას. გარ­და იმი­სა, რომ ოლიმ­პი­ა­და­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მათ­თვის სა­მო­მავ­ლო გა­მოც­დი­ლე­ბაა, გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბი საკ­მა­ოდ სო­ლი­დურ პრი­ზებ­საც იღე­ბენ. ხაზ­გა­სას­მე­ლია ის გა­რე­მო­ე­ბა, რომ ოლიმ­პი­ა­და­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა სრუ­ლი­ად უფა­სოა, რაც ყვე­ლა მოს­წავ­ლეს თა­ნა­ბარ პი­რო­ბებ­ში აყე­ნებს,“ – აცხა­დებს დი­მიტ­რი არა­ბი­ძე.

ოლიმ­პი­ა­და­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა შე­უძ­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით ნე­ბის­მი­ერ და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ აბი­ტუ­რი­ენტს, რო­მე­ლიც და­რე­გის­ტრირ­დე­ბა ბმულ­ზე