ეჯაილის კურსი BTU-ში
11 სექტემბერი 2019

სწო­რი მე­ნე­ჯმენ­ტი ბიზ­ნე­სის წარ­მა­ტე­ბის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი პი­რო­ბაა. მსოფ­ლი­ოს წამ­ყვან­მა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­მა კი უკა­ნას­კნელ წლებ­ში მენ­ჯმენ­ტის სრუ­ლი­ად ახა­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბა ეჯა­ი­ლი და­ნერ­გეს. ეს არის ერ­თგვა­რი ექ­სპე­რი­მენ­ტი, თა­ნა­მედ­რო­ვე მიდ­გო­მა, რო­მელ­საც, რო­გორც ამ­ბო­ბენ, მო­აქვს დიდი კმა­ყო­ფი­ლე­ბა და და­დე­ბი­თი ეფექ­ტი რო­გორც კომ­პა­ნი­ის­თვის, ასე­ვე, თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის­თვის. ის ხელს უწყობს თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის პრო­ფე­სი­ულ ზრდას.

სწრა­ფად ცვა­ლე­ბად გა­რე­მო­ში, სა­დაც პრო­ექ­ტის შე­დე­გის ყვე­ლა მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი წი­ნას­წარ არ არის ცნო­ბი­ლი, ხოლო პირ­ვე­ლა­დი ხედ­ვა და სა­ბო­ლოო პრო­დუქ­ტი ხში­რად რა­დი­კა­ლუ­რად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია, მსოფ­ლი­ოს წამ­ყვა­ნი კომ­პა­ნი­ე­ბი ეფექ­ტუ­რად იყე­ნე­ბენ პრო­ექ­ტე­ბის მარ­თვის ამ თა­ნა­მედ­რო­ვე მიდ­გო­მას, ეჯა­ილს. ასე­თი კომ­პა­ნი­ე­ბის რი­ცხვს მი­ე­კუთ­ვნე­ბი­ან: Google, Netflix, Spotify, ING Bank. სა­ქარ­თვე­ლო­ში კი ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით პირ­ვე­ლი კომ­პა­ნია TBC Bank აღ­მოჩ­ნდა, რო­მელ­მაც აღ­ნიშ­ნუ­ლი მე­თო­დო­ლო­გია ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მას­შტა­ბით და­ნერ­გა.

ეჯა­ი­ლი გუ­ლის­ხმობს კომ­პა­ნი­ის სტრუქ­ტუ­რის სრულ ცვლი­ლე­ბას. დე­პარ­ტა­მენ­ტე­ბის ფუნ­ქცი­ო­ნა­ლუ­რი და­ყო­ფის ნაც­ვლად, ხდე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლი მიზ­ნის გარ­შე­მო გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი გუნ­დე­ბის ფორ­მი­რე­ბა. გუნ­დე­ბი კი და­კომ­პლექ­ტე­ბუ­ლია გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი კომ­პე­ტენ­ცი­ის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბით. ეჯა­ი­ლის თი­თო­ე­უ­ლი მო­ნა­წი­ლე გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბი­სუ­ნა­რი­ა­ნია, პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლია ამა თუ იმ მიზ­ნის მიღ­წე­ვა­ზე და ამის­თვის აქვს ში­ნა­გა­ნი მო­ტი­ვა­ცია. ეს არის იერ­არ­ქი­უ­ლი­დან ნაკ­ლე­ბი­ერ­არ­ქი­ულ სის­ტე­მა­ში გა­დასვლა.

ეჯა­ი­ლის აქ­ტუ­ა­ლო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა გა­და­წყვი­ტა, სტუ­დენ­ტებს უნი­კა­ლუ­რი შან­სი მის­ცეს და მათ სთა­ვა­ზობს ტრე­ნინგს ეჯა­ი­ლის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. სტუ­დენ­ტე­ბი ტრე­ნინგ კურ­სის გან­მავ­ლო­ბა­ში არა მარ­ტო შე­ის­წავ­ლი­ან ეჯა­ი­ლის მთა­ვარ კონ­ცეფ­ცი­ას, არა­მედ გა­იმ­ყა­რე­ბენ თე­ო­რი­ულ ცოდ­ნას რე­ა­ლუ­რი მა­გა­ლი­თე­ბი­სა და სი­ტუ­ა­ცი­უ­რი ამო­ცა­ნე­ბის ამოხ­სნით და გა­ი­ზი­ა­რე­ბენ გა­მოც­დი­ლე­ბას პრაქ­ტი­კა­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლი მე­თო­დო­ლო­გი­ის და­დე­ბი­თი და უარ­ყო­ფი­თი მხა­რე­ე­ბის შე­სა­ხებ.

ტრე­ნი­ნი­გი აგე­ბუ­ლია თა­ნა­მედ­რო­ვე, ინ­ტე­რაქ­ტი­უ­ლი სწავ­ლე­ბის მე­თოდ­ზე, სა­დაც სტუ­დენ­ტებს მხი­ა­რულ გა­რე­მო­ში სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ, რომ მარ­ტი­ვად აით­ვი­სონ კომ­პლექ­სუ­რი კონ­ცეფ­ცი­ე­ბი.

სტუ­დენ­ტებს სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ მი­ი­ღონ კონ­სულ­ტა­ცია სა­ერ­თა­შო­რი­სო სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბის­თვის.

ტრე­ნინ­გი გან­კუთ­ვნი­ლია თე­მით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი ბა­კა­ლავ­რის მე-2 და მე-3 კურ­სის და მა­გის­ტრა­ტუ­რის სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის