Welcome to BTU!
11 სექტემბერი 2019

Welcome to BTU! 

მესამე წელი და მოთხოვნის მესამე რეკორდული მაჩვენებელი ჩვენს უნივერსიტეტში!

2019 წელს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს 1250-მდე სტუდენტი შემოუერთდა