პირველი საჩუქარი BTU-ს მაგისტრანტებს!
02 სექტემბერი 2019

პირველი საჩუქარი BTU-ს მაგისტრანტებს!
სასერტიფიკატო კურსი CRM, SPSS, IT in Business - სრული დაფინანსებით!

აირჩიეთ სასურველი კურსი და დარეგისტრირდით!

კურსების მოკლე აღწერა:

CRM - ეს არის კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი სის­ტე­მა, რო­მე­ლიც მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის მო­ზიდ­ვი­სა და შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა. იგი შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ინ­სტრუ­მენ­ტია გა­ყიდ­ვე­ბის გუნ­დის­თვის, რად­გან შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს მას, გა­ეც­ნოს პო­ტენ­ცი­უ­რი კლი­ენ­ტე­ბის პრო­ფილს, მათ სა­ჭი­რო­ე­ბებს და, შე­სა­ბა­მი­სად, მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­სა­ფე­რი­სი პრო­დუქ­ტე­ბი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა შეს­თა­ვა­ზოს.

SPSS - ეს არის პროგ­რა­მუ­ლი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა, რო­მელ­საც შე­უძ­ლია სხვა­დას­ხვა სა­ხის მო­ნა­ცე­მე­ბის გარ­დაქ­მნა და ანა­ლი­ზი. SPSS-ს შე­უძ­ლია ყვე­ლა ფორ­მა­ტის ფა­ი­ლის გახ­სნა, რო­მელ­საც იყე­ნე­ბენ სტრუქ­ტუ­რი­რე­ბუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის­თვის: Ms Excel -ის ცხრი­ლე­ბი, ტექ­სტუ­რი ფა­ი­ლე­ბი/plain text files (.txt ან .csv), Stata და SAS პროგ­რა­მე­ბის ფა­ი­ლე­ბი. SPSS პირ­ვე­ლად 1968 წელს გა­ეშ­ვა. 2009 წელს მისი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის გამო ის ტექ­ნო­ლო­გი­ურ­მა გი­გან­ტმა IBM-მა შე­ი­ძი­ნა და კომ­პა­ნი­ას IBM SPSS Statistics და­ერ­ქვა. IBM მსოფ­ლი­ოს მო­წი­ნა­ვე პროგ­რა­მუ­ლი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის კომ­პა­ნი­აა, რო­მელ­საც სა­ქარ­თვე­ლო­შიც აქვს ოფი­ცი­ა­ლუ­რი წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბა და ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვე­რი­ტეტ­თან და­არ­სე­ბის დღი­დან თა­ნამ­შრომ­ლობს.

IT in Business - ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მა­გის­ტრა­ტუ­რის სტუ­დენ­ტებს კომ­პა­ნია SYNTAX-ის სთა­ვა­ზობს სა­სერ­თი­ფი­კა­ტო პროგ­რა­მას ბიზ­ნეს­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი უახ­ლე­სი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის მიმართულებით . პროგ­რა­მის ფარ­გლებ­ში სტუ­დენ­ტე­ბი შე­ის­წავ­ლი­ან, თუ რო­გორ მარ­თონ სა­მუ­შაო პრო­ცე­სე­ბი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით და ამას­თა­ნა­ვე სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის მი­ხედ­ვით.