HPE LAB ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში!
20 ივნისი 2019

სი­ლი­კონ ველი თბი­ლი­სი მსოფ­ლი­ოს მო­წი­ნა­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ურ კომ­პა­ნი­ებ­თან პარტნი­ო­რო­ბას აღ­რმა­ვებს. „სი­ლი­კონ ველი თბი­ლი­სის“ სივ­რცე­ში არ­სე­ბულ ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში Hewlett-Packard Enterprise სა­ქარ­თვე­ლოს­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბით კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ქსე­ლე­ბი­სა და უსაფრ­თხო­ე­ბის ლა­ბო­რა­ტო­რია ამ­ჯე­რად უახ­ლე­სი ტექ­ნი­კით აღი­ჭურ­ვა. Hewlett-Packard Enterprise სა­ქარ­თვე­ლოს­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის ფარ­გლებ­ში სას­წავ­ლო სივ­რცე­ში წარ­მოდ­გე­ნილ სა­დე­მონ­სტრა­ციო პრო­დუქ­ტებს შო­რი­საა Aruba-ს ბრენ­დის მე­სა­მე დო­ნის კო­მუ­ტა­ტო­რე­ბი, უკა­ბე­ლო დაშ­ვე­ბის კონ­ტრო­ლი­სა და დაშ­ვე­ბის წერ­ტი­ლე­ბის ბოლო თა­ო­ბის მო­წყო­ბი­ლო­ბე­ბი.

რო­გორც Hewlett-Packard Enterprise-ის სა­ქარ­თვე­ლო­ში წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლი დი­მიტ­რი კვინ­ტრა­ძე აღ­ნიშ­ნავს, ქსე­ლუ­რი ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის ტექ­ნი­კა გათ­ვლი­ლია სა­ლექ­ციო კურ­სე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში პრაქ­ტი­კუ­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის­თვის კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ქსე­ლე­ბის, ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი უსაფ­თხო­ე­ბის, კი­ბე­რუ­საფრ­თხო­ე­ბის, უკა­ბე­ლო კავ­შირ­გაბ­მუ­ლო­ბის სას­წავ­ლო კურ­სე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას.

„გაგ­ვიჩ­ნდა იდეა, რომ შექ­მნი­ლი­ყო სპე­ცი­ა­ლუ­რი აპა­რა­ტუ­რით აღ­ჭურ­ვი­ლი კლა­სი, სა­დაც სტუ­დენ­ტებს თე­ო­რი­უ­ლი ცოდ­ნის მი­ღე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად პრაქ­ტი­კუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბათ. მათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცე­მათ, რომ ხე­ლით შე­ე­ხონ იმ ტექ­ნი­კას, რო­მელ­საც დღეს სწავ­ლო­ბენ და რო­მელ­ზეც მო­მა­ვალ­ში მუ­შა­ო­ბა მო­უ­წევთ. Hewlett-Packard Enterprise-ისა და ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი უნი­ვე­რის­ტე­ტის კო­ლა­ბო­რა­ცი­ით შე­იქ­მნა სპე­ცი­ა­ლი­ზი­რე­ბუ­ლი კლა­სი, რო­მე­ლიც აღი­ჭურ­ვა Hewlett-Packard Enterprise ტექ­ნო­ლო­გი­ა­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი აპა­რა­ტუ­რით, - გა­ნა­ცხა­და დი­მიტ­რი კვინ­ტრა­ძემ.სი­ლი­კონ ველი თბი­ლი­სი“ მსოფ­ლი­ოს მო­წი­ნა­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ურ კომ­პა­ნი­ებ­თან პარტნი­ო­რო­ბას აღ­რმა­ვებს. „სი­ლი­კონ ველი თბი­ლი­სის“ სივ­რცე­ში არ­სე­ბულ ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში Hewlett-Packard Enterprise სა­ქარ­თვე­ლოს­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბით კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ქსე­ლე­ბი­სა და უსაფრ­თხო­ე­ბის ლა­ბო­რა­ტო­რია ამ­ჯე­რად უახ­ლე­სი ტექ­ნი­კით აღი­ჭურ­ვა. Hewlett-Packard Enterprise სა­ქარ­თვე­ლოს­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის ფარ­გლებ­ში სას­წავ­ლო სივ­რცე­ში წარ­მოდ­გე­ნილ სა­დე­მონ­სტრა­ციო პრო­დუქ­ტებს შო­რი­საა Aruba-ს ბრენ­დის მე­სა­მე დო­ნის კო­მუ­ტა­ტო­რე­ბი, უკა­ბე­ლო დაშ­ვე­ბის კონ­ტრო­ლი­სა და დაშ­ვე­ბის წერ­ტი­ლე­ბის ბოლო თა­ო­ბის მო­წყო­ბი­ლო­ბე­ბი.

რო­გორც Hewlett-Packard Enterprise-ის სა­ქარ­თვე­ლო­ში წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლი დი­მიტ­რი კვინ­ტრა­ძე აღ­ნიშ­ნავს, ქსე­ლუ­რი ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის ტექ­ნი­კა გათ­ვლი­ლია სა­ლექ­ციო კურ­სე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში პრაქ­ტი­კუ­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის­თვის კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ქსე­ლე­ბის, ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი უსაფ­თხო­ე­ბის, კი­ბე­რუ­საფრ­თხო­ე­ბის, უკა­ბე­ლო კავ­შირ­გაბ­მუ­ლო­ბის სას­წავ­ლო კურ­სე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას.

„გაგ­ვიჩ­ნდა იდეა, რომ შექ­მნი­ლი­ყო სპე­ცი­ა­ლუ­რი აპა­რა­ტუ­რით აღ­ჭურ­ვი­ლი კლა­სი, სა­დაც სტუ­დენ­ტებს თე­ო­რი­უ­ლი ცოდ­ნის მი­ღე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად პრაქ­ტი­კუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბათ. მათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცე­მათ, რომ ხე­ლით შე­ე­ხონ იმ ტექ­ნი­კას, რო­მელ­საც დღეს სწავ­ლო­ბენ და რო­მელ­ზეც მო­მა­ვალ­ში მუ­შა­ო­ბა მო­უ­წევთ. Hewlett-Packard Enterprise-ისა და ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი უნი­ვე­რის­ტე­ტის კო­ლა­ბო­რა­ცი­ით შე­იქ­მნა სპე­ცი­ა­ლი­ზი­რე­ბუ­ლი კლა­სი, რო­მე­ლიც აღი­ჭურ­ვა Hewlett-Packard Enterprise ტექ­ნო­ლო­გი­ა­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი აპა­რა­ტუ­რით, - გა­ნა­ცხა­და დი­მიტ­რი კვინ­ტრა­ძემ.

რო­გორც ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში გან­მარ­ტა­ვენ, და­წყე­ბუ­ლია სას­წავ­ლო სი­ლა­ბუ­სებ­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლი ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი ტექ­ნი­კის გა­მო­ყე­ნე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­ნახ­ლე­ბა.

„ჩვენ­თვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ სტუ­დენ­ტებ­მა პრაქ­ტი­კუ­ლად ის­წავ­ლონ ის, რა­საც თე­ო­რი­ულ ნა­წილ­ში ვას­წავ­ლით სას­წავ­ლო კურ­სის გან­მავ­ლო­ბა­ში. ამის­თვის არა­ერ­თი ლა­ბო­რა­ტო­რი­აა შექ­მნი­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სივ­რცე­ში. ისი­ნი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი აპა­რა­ტუ­რი­თაა აღ­ჭურ­ვი­ლი და შე­სა­ბა­მი­სად, პრაქ­ტი­კუ­ლი კომ­პო­ნენ­ტი არის ძა­ლი­ან ძლი­ე­რი. ამ­ჯე­რად კი ჩვე­ნი ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სტრა­ტე­გი­უ­ლი პარტნი­ო­რის მხარ­და­ჭე­რით ჩვენ ვა­ა­ნონ­სებთ ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის ტექ­ნო­ლო­გი­ურ გა­ნახ­ლე­ბას. ეს სი­ახ­ლე სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტებს სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს, რომ ად­გილ­ზე გა­ი­ა­რონ პრაქ­ტი­კუ­ლი კურ­სი და ამის­თვის სხვა­დას­ხვა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში სი­ა­რუ­ლი არ მო­უ­წი­ოთ,“ - აღ­ნიშ­ნა ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დე­კან­მა ნინო ენე­ქი­ძემ.

ლა­ბო­რა­ტი­ით ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბის გა­ნახ­ლე­ბით ძა­ლი­ან კმა­ყო­ფი­ლე­ბი არი­ან სტუ­დენ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში პრაქ­ტი­კულ გა­მოც­დი­ლე­ბას დიდი ყუ­რა­დღე­ბა ექ­ცე­ვა. ეს კი მო­მა­ვალ­ში მათი წარ­მა­ტე­ბით და­საქ­მე­ბის ერთ-ერთი წი­ნა­პი­რო­ბაა.

„ზო­გა­დად, ცოდ­ნის მი­ღე­ბი­სას დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს პრაქ­ტი­კას. სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში კი გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ის, თუ რას აკე­თებს სტუ­დენ­ტი პრაქ­ტი­კუ­ლად. ესე­თი მო­წყო­ბი­ლო­ბე­ბი გვეხ­მა­რე­ბა, რომ პრაქ­ტი­კა­ში გად­მო­ვი­ტა­ნოთ ჩვე­ნი თე­ო­რი­უ­ლი ცოდ­ნა. ზო­გა­დად უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ასე­თი მიდ­გო­მაა და ყვე­ლა­ფერს თე­ო­რი­უ­ლად და პრაქ­ტი­კუ­ლად ვსწავ­ლობთ,“ - აღ­ნიშ­ნა ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტმა და­ვით გუ­ლუ­ამ.

 

Hewlett-Packard Enterprise სი­ლი­კონ ველი თბი­ლი­სის სტრა­ტე­გი­უ­ლი პარტნი­ო­რია. ახა­ლი სას­წავ­ლო სივ­რცის აღ­ჭურ­ვის გარ­და, იგეგ­მე­ბა ერ­თობ­ლი­ვი ჰა­კა­თო­ნე­ბი­სა და სტუ­დენ­ტუ­რი კონ­კურ­სე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბა, მა­ღალ­ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა და გა­ნათ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ინ­ტეგ­რი­რე­ბის პრო­ცე­სის მხარ­და­ჭე­რა.