კიდევ ერთი ფინანსური მიმართულების პარტნიორი
14 მაისი 2019

2018 წლი­დან ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის წარ­დგე­ნა და გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბა ყვე­ლა სა­წარ­მოს­თვის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გახ­და. უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, კომ­პა­ნი­ებ­მა უნდა მო­ამ­ზა­დონ ან­გა­რიშ­გე­ბა, რო­მე­ლიც შე­მო­სავ­ლე­ბის და­ჯა­მე­ბას, ზა­რა­ლი­სა და მო­გე­ბის აღ­რი­ცხვას უკავ­შირ­დე­ბა და გა­ა­სა­ჯა­რო­ოს.

ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის გა­სა­ჯა­რო­ე­ბა გამჭვირ­ვა­ლო­ბი­სა და ინ­ვეს­ტორ­თა მო­ზიდ­ვი­სა­კენ გა­დად­გმუ­ლი ნა­ბი­ჯია. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ ან­გა­რიშ­გე­ბა სან­დო იყოს, რათა ინ­ვეს­ტორ­მა სწო­რად გან­სა­ზღვროს, კონ­კრე­ტულ სა­წარ­მო­სა თუ პრო­ექ­ტში ინ­ვეს­ტი­ცი­ის ჩა­დე­ბა რამ­დე­ნად მომ­გე­ბი­ა­ნი იქ­ნე­ბა.

იმი­სათ­ვის, რომ შე­მოწ­მდეს, კომ­პა­ნი­ე­ბი ან­გა­რიშ­გე­ბას რამ­დე­ნად სწო­რად და ხა­რის­ხი­ა­ნად ახორ­ცი­ე­ლე­ბენ, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, სა­წარ­მო კვა­ლი­ფი­ცი­ურ­მა აუ­დი­ტო­რებ­მა შე­ა­მოწ­მონ. აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის შე­დე­გად, სა­ქარ­თვე­ლო­ში აუ­დი­ტო­რის პრო­ფე­სია უფრო მო­თხოვ­ნა­დი და მა­ღა­ლა­ნა­ზღა­უ­რე­ბა­დი გახ­და. 2 წლის წინ კი ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რი­ცხვის ან­გა­რიშ­გე­ბი­სა და აუ­დი­ტის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბის სამ­სა­ხუ­რი შე­იქ­მნა, რო­მე­ლიც ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბე­ბის აუ­დი­ტის ხა­რის­ხი­ა­ნად შეს­რუ­ლე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბა. სამ­სა­ხუ­რის საბ­ჭო მათ შო­რის, აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბით არის და­კომ­პლექ­ტე­ბუ­ლი, რომ­ლის ერთ-ერთი წევ­რი ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე ეკა­ტე­რი­ნე მი­ქა­ბა­ძეა.

 

რო­გორც ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რი­ცხვის ან­გა­რიშ­გე­ბი­სა და აუ­დი­ტის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი, იური დო­ლი­ძე AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში გან­მარ­ტავს, სა­წარ­მო­ე­ბის მიერ ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის წარ­მო­ე­ბის მო­თხოვ­ნა ყო­ველ­თვის არ­სე­ბობ­და, უბ­რა­ლოდ, 2016 წლამ­დე სა­ხელ­მწი­ფოს აღ­სრუ­ლე­ბის მე­ქა­ნიზ­მი არ ჰქონ­და. სის­ტე­მა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­ტა­ნის პრო­ცე­სი 2016 წელს და­ი­წყო, 2018 წლის­თვის კი ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა და გა­სა­ჯა­რო­ე­ბა ყვე­ლა ტი­პის სა­წარ­მოს­თვის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გახ­და.

იური დო­ლი­ძის თქმით, ამ ეტაპ­ზე ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რი­ცხვის ან­გა­რიშ­გე­ბი­სა და აუ­დი­ტის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბის სამ­სა­ხურ­ში 500 აუ­დი­ტო­რია და­რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი, ბუ­ღალ­ტერ­თა ზუს­ტი რა­ო­დე­ნო­ბა კი ჯერ­ჯე­რო­ბით უც­ნო­ბია. სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ცვლი­ლე­ბებ­თან ერ­თად, ხა­რის­ხი­ა­ნად და გამჭვირ­ვა­ლედ შეს­რუ­ლე­ბულ ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ზე მო­თხოვ­ნა გა­ი­ზარ­და, ამ მო­თხოვ­ნის სა­პა­სუ­ხოდ კი „ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა“ გა­და­წყვი­ტა, გა­ზარ­დოს კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი კად­რე­ბი, რო­მე­ლიც ბა­ზარ­ზე არ­სე­ბულ მო­თხოვ­ნებს სრუ­ლად და­აკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბენ.

სწო­რედ ამი­ტომ, „ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტეტ­სა“ და ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რი­ცხვის ან­გა­რიშ­გე­ბი­სა და აუ­დი­ტის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბის სამ­სა­ხურს შო­რის ურ­თი­ერ­თთა­ნამ­შრომ­ლო­ბის თა­ო­ბა­ზე მე­მო­რან­დუ­მი გა­ფორმ­და.

მე­მო­რან­დუ­მის თა­ნახ­მად, მხა­რე­ე­ბი ფი­ნან­სუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად, სწავ­ლე­ბის მხარ­და­ჭე­რის მი­მარ­თუ­ლე­ბით თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ზე, ფი­ნან­სე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ახა­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო პროგ­რა­მე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­სა და კონ­სულ­ტა­ცი­ებ­ზე თან­ხმდე­ბი­ან,. ასე­ვე, შე­თან­ხმე­ბა ითავ­ლის­წი­ნებს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის აკა­დე­მი­უ­რი გუნ­დის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ფი­ნან­სის­ტე­ბით შევ­სე­ბა­სა და სტუ­დენ­ტე­ბის და­საქ­მე­ბის მხარ­და­ჭე­რას. ამას­თან, მხა­რე­ე­ბი ჩა­ერ­თვე­ბი­ან ქარ­თულ ენა­ზე, ფი­ნან­სე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით მსოფ­ლი­ოს უახ­ლე­სი და მო­წი­ნა­ვე სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბის თარ­გმნის პრო­ცეს­ში, შე­სა­ბა­მი­სი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბით და მრჩე­ველ­თა გუნდში კონ­ტრი­ბუ­ცი­ით.

ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რი­ცხვის ან­გა­რიშ­გე­ბი­სა და აუ­დი­ტის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სის იური დო­ლი­ძის თქმით, აკა­დე­მი­ურ სექ­ტორ­თან მუ­შა­ო­ბა ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რად­გან ახალ რე­ფორ­მას ახალ­გაზ­რდა მეც­ნი­ე­რე­ბი სჭირ­დე­ბა, რომ­ლე­ბიც სა­ჭი­რო სპე­ცი­ა­ლო­ბებს სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად და­ე­უფ­ლე­ბი­ან.

„ეს არის ფი­ნან­სუ­რი აღ­რი­ცხვა, აუ­დი­ტი, სხვა მო­მიჯ­ნა­ვე პრო­ფე­სი­ე­ბი, რო­მე­ლიც ემ­სა­ხუ­რე­ბა სან­დო ან­გა­რიშ­გე­ბის მომ­ზა­დე­ბას, მას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ყვე­ლა სის­ტე­მას; ან­გა­რიშ­გე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი სივ­რცი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ანა­ლი­ტი­კას, კვლე­ვებს და ა.შ. ამი­ტო­მაც ჩვენ ღია ვართ ყვე­ლა და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი მხა­რის­თვის და ვაძ­ლევთ სა­შუ­ა­ლე­ბას, წვდო­მა ჰქონ­დეთ იმ სა­ინ­ფორ­მა­ციო რე­სურ­სებ­ზე, რაც ჩვენ გვაქვს. ასე­ვე, და­საქ­მე­ბის კუ­თხით, გარ­კვე­ულ­წი­ლად და­ვაკ­ლა­ვი­ა­ნებთ კი­დეც. ჩვენ გვაქვს სტა­ჟი­რე­ბის ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო პროგ­რა­მა, რომ­ლის ფარ­გლებ­შიც ამა თუ იმ ას­პექ­ტის და­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცეს­ში უშუ­ა­ლოდ ჩარ­თუ­ლე­ბი არი­ან ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტის სტუ­დენ­ტე­ბი, მა­გის­ტრან­ტე­ბი.

მო­თხოვ­ნა ამ პრო­ფე­სი­ა­ზე, ნამ­დვი­ლად არის, რად­გან კა­ნონ­მა და ჩვენ­მა რე­გუ­ლა­ცი­ებ­მა ახა­ლი ნორ­მე­ბი, სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტებ­ზე დამ­ყა­რე­ბუ­ლი მო­თხოვ­ნე­ბი და აღ­ნიშ­ნულ მო­თხოვ­ნებ­თან შე­სა­ბა­მი­სო­ბის მქო­ნე კვა­ლი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბა წარ­მოშ­ვა. ჩვენს სამ­სა­ხურს და­გეგ­მი­ლი აქვს, რომ ეს დე­ფი­ცი­ტი აღ­მო­ი­ფხვრას. ამ შემ­თხვე­ვა­ში, საკ­ვან­ძოა აკა­დე­მი­უ­რი სექ­ტო­რის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა, რო­მე­ლიც სა­ბა­ზო და სწორ გა­ნათ­ლე­ბას იძ­ლე­ვა. ჩვენ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას პრინ­ცი­პუ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს, რათა ჩვენ ვა­ღი­ა­როთ სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბი და მათი იმ სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტებ­თან სინ­ქრო­ნი­ზა­ცია მოხ­დეს, რაც შემ­დეგ მა­ღა­ლი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის მქო­ნე სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის ბა­ზარ­ზე მი­წო­დე­ბას უზ­რუნ­ველ­ყოფს“, - აღ­ნიშ­ნა იური დო­ლი­ძემ.

„ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის“ აკა­დე­მი­უ­რი საბ­ჭოს წევ­რის მაია მე­ლი­ქი­ძის გან­ცხა­დე­ბით, ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რი­ცხვის ან­გა­რიშ­გე­ბი­სა და აუ­დი­ტის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბის სამ­სა­ხუ­რი 2 წე­ლია, ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რი­ცხვის, ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის, ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბა­სა და დახ­ვე­წას ემ­სა­ხუ­რე­ბა, ამი­ტომ მათი ცოდ­ნის სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის გა­ზი­ა­რე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია.

„ეს სამ­სა­ხუ­რი და­ახ­ლო­ე­ბით, 2 წე­ლი­წა­დია შე­იქ­მნა და ამ ქვე­ყა­ნა­ში ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რი­ცხვის, ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბას და დახ­ვე­წას ემ­სა­ხუ­რე­ბა. ამას­თა­ნა­ვე, ეს ან­გა­რიშ­გე­ბა უნდა შე­ე­სა­ბა­მე­ბო­დეს სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის სტან­დარ­ტებს. ეს არის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა იმის­თვის, რომ ბიზ­ნე­სი უკე­თე­სად გან­ვი­თარ­დეს და უფრო მეტი ინ­ვეს­ტო­რი მო­ვი­ზი­დოთ. სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, მი­ვი­ღებთ ეკო­ნო­მი­კურ ზრდას, მეტ და­საქ­მე­ბულ ადა­მი­ანს, გამ­ყა­რე­ბულ ლარს და ჩვე­ნი ქვეყ­ნის წარ­მა­ტე­ბას.

მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რი­ცხვის ან­გა­რიშ­გე­ბი­სა და აუ­დი­ტის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბის სამ­სა­ხუ­რის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი იქ­ნე­ბი­ან ჩვე­ნი მხრი­დან მოწ­ვე­უ­ლი ლექ­ტო­რე­ბი, ისი­ნი ლექ­ცი­ებს წა­ი­კი­თხა­ვენ აუ­დი­ტი­სა და ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. ამას­თა­ნა­ვე, იქ­ნე­ბი­ან ხიდი, რად­გან ჩვენს სტუ­დენ­ტებს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო თვალ­საზ­რი­სით მი­ე­ცე­მათ გარ­კვე­უ­ლი სტა­ჟი­რე­ბის გავ­ლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. მათ ასე­ვე შე­ეძ­ლე­ბათ, რომ სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო პროგ­რა­მე­ბი გა­ი­ა­რონ და სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, ჩა­მო­ყა­ლიბ­დნენ, რო­გორც ძლი­ე­რი აუ­დი­ტო­რე­ბი“, - გან­მარ­ტა მაია მე­ლი­ქი­ძემ.

 

„ბიზ­ნე­სის და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სირ­ტეტ­ში“ მე­მო­რან­დუ­მის ფარ­გლებ­ში შექ­მნი­ლი პროგ­რა­მა სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის მალე და­ი­წყე­ბა.