სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
19 მარტი 2018
 • ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა;
 • უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიის ამსახველი დოკუმენტის შემუშავება;
 • სასწავლო და სამეცნიერო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიღება–გავრცელება;
 • სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყნების განსაზღვრა;
 • სტრატეგიული ქვეყნებიდან პარტნიორი უნივერსიტეტების მოძიება;
 • ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულებების გაფორმება;
 • ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულებების ფარგლებში სტუდენტებისა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობის ხელშეწყობა;
 • სტუდენტებისა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის მომსახურება, რჩევა–რეკომენდაციის გაწევა საზღვარგარეთ მოკლევადიან მობილობებთან დაკავშირებით;
 • ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ საერთაშორისო კრედიტ-მობილობის პროგრამის ფარგლებში პარტნიორი უნივერსიტეტების მოძიება;
 • ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ საერთაშორისო კრედიტ-მობილობის პროგრამის დაფინანსების მოსაპოვებელი განაცხადების მომზადება;
 • ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ საერთაშორისო კრედიტ-მობილობის პროგრამის ფარგლებში არსებული სტიპენდიების მოსაპოვებელი კონკურსების კოორდინირება.