მკვლევარები
კვლევითი ინტერესები
ციფრული ეკონომიკის კვლევა 
ადამიანური კაპიტელის ინდექსის კვლევა 
კვლევითი ინტერესები
ციფრული ეკონომიკის კვლევა 
ადამიანური კაპიტელის ინდექსის კვლევა