მკვლევარები
კვლევითი ინტერესები
ბედნიერების ინდექსი,  სტუდენტების დასაქმებისა და უმუშევრობის დონე, აბიტურიენტების სწავლის მოლოდინი, დროის მენეჯმენტი
კვლევითი ინტერესები
ციფრული ეკონომიკის კვლევა 
ადამიანური კაპიტალის ინდექსის კვლევა 

კვლევითი ინტერესები
ციფრული ეკონომიკის კვლევა 
ადამიანური კაპიტალის ინდექსის კვლევა