სტუდენტებისთვის შეთავაზებული იქნება საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მოიცავს განათლების სამ საფეხურს:

 

სასწავლო პროგრამა აგებულია აკადემიური მოთხოვნების შესაბამისად და ორიენტირებულია მეწარმეობაზე დაფუძნებულ სწავლებაზე. აღნიშნულით ვგულისხმობთ ნებისმიერი დისციპლინის სტუდენტისთვის, ინოვაციური პოტენციალის წახალისებას, მეწარმეობისა და მენეჯმენტის საბაზო უნარ ჩვევების განვითარებას და მის ადაპტირებას ლოკალურ და საერთაშორისო ბაზრებზე. სტუდენტისთვის პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას, რომელიც დაეხმარება სტუდენტებს გარემოსთან სწრაფ ადაპტირებასა და დასაქმებაში.